cinsellik-1

Model Detayları

  • Kayıt Tarih: 28 Mart 2013 6:15:13

Model Açıklaması

HEYECAN VERiCi
SEKSgoriiniiyor mu? Bir gogsiin digerinden hafiften buviik olmasi
normaIdir. £ukur, kiri^ik ya da portakal kabuguna benzer
deri alanlanna bakin. Kirmizilik ya da §i§kinligi not edin.
Gogiis uglarina bakin, di§ari gikan ya da igeri kagan alanlara
dikkat edin. Gogiislerinizi gozlemlemeve devam edin, kol-
larinizi ba§inizin iizerine kaldinn. §imdi ellerinizi a^agiya
indirin ve kalgalariniza yapi§tirin, gogiis kaslarinizi kasin.
Gogiis u^lannizda ya da derinizde degi§iklik var mi diye
tekrar bakin. lki gogsiiniizii kiyaslayin, asimetri var mi?
Sonra sirt iistii uzanin, sag omzunuzun hemen altina
kiigiik bir yastik koyun ve ba^inizin iistiine sag kolunuzu
kaldirin. Bu, memenizin gogsunii/.de daha geni§ alana “ya-
yilmasim” saglar ve muayeneyi ko!ayla§tirir. Kolunuzun al-
tindan ba§layin muayeneye. Sol elinizin parmaklarini dum-
diiz a^arak gogiis kafesinize kar$i gogiis dokunuza baski ya-
parken kiigiik dairesel hareketler yapin. Son muayenenizden
bu yana kiitle, §i§lik, §i$me olmu§ mu diye bakin. Gogiis ucu-
nuza dogru yakla§irken dairesel hareketler yapmaya devam
edin. Gogsiiniiziin etrafinda birka^ tam daire qizin, bir tek
alani bile atlamaym. Gogiis kafesinize kar$i gogiis ucunuza
bastinn. §imdi nazikge gogiis ucunuzu sikin ve akinti var mi
diye bakin. Sol tarafta da ayni adimlari tekrarlayin.
Du§tayken de bu muayeneyi yapabilirsiniz. Bazi kadin-
lar boylesini daha kolay bulabilir. C^iinkii lslak tende eller
daha kolay kayar. §iipheli bulgulan doktorunuza bildirin.

ERKEGIN BEDENI:
ERKEGiN
CiNSEL
ANATOMiSi
adinin cinsel tatmini, kadinin erkegin anatomi bilgi-
siyle artabilir. Erkeklerle seks yapiyorsaniz, onlarin
bedenleriyle ilgili her §eyi ogrenmek igin ^ok sebebiniz var.
Partnerinizin anatomisinin giizelligini takdir etmeyi ogren-
mek, seks stiresince daha rahat hissetmenizi ve daha az qe-
kinmenizi saglar. Erkegin cinsel anatomisinin nasil i§ledigini
anlamaniz sadece onu memnun etmeye yaramaz, anatomisi
hakkinda ne kadar bilgi sahibi olursaniz seks hayatinizda o
kadar haz ya§ar ve onu neyin tahrik edecegini bilirsiniz.
Bazi kadinlar erkek cinsel organini “grkin” ve “igrent;” bul-
duklarini soyler bana. Sizinkinin igeride onunkinin di§arida
olmasinin yam sira erkek ve kadin seks organlari birbirinden
t;ok farklidir. Aslinda bebegin yedinci haftasina kadar turn
bebekler aym gortinur. Dokuz haftadan sonra erkek olacak
bebekler testosteron iiretmeye ba§lar, bu hormon erkek cinsel
organimn geli§mesini saglar. Testosteron yoksa bebekte ka-
din cinsel orgam geli§ecektir. Bir §ekilde, erkegin bedenini
Peniskendinizinkinin “fazla biiyumu§” versiyonu olarak du§tine-
bilirsiniz. A$agidaki tablo erkek ve kadinin denk yapilarini
gostermektedir.
Kadin    Erkek
Klitoris    Penis
Klitoris ba§i    Penis ba$i
Klitoris govdesi    Penis govdesi
Klitoris bacagi    Penis bacagi
Vestibiiler bulb    Penis b- j
Labia majora    Testis torbasi
Labia minora    Corpus spongiosum
Ve klitoral bulb    (siingersi cisim, g.n.)
Yumurtaliklar    Testisler
Periiiretral bezler    Prostat bezi
Sert penise bazen “boner” dense de i<;inde kemik yoktur.
Ve ne kadar atletik goriinurse gorunsun kaslari da yoktur.
Klitoris gibi penisin de iki bacagi, bir govdesi ve ba$i vardir.
Govde, birgok kan damari ve sinir igeren siingerimsi doku-
dan olu§an ii^lii silindirden olu§mu§tur. Penis sertle^tiginde
daha belirgin olur. Testis torbasinin oniinde asili dururken
yumu$ami§ penise bakarsaniz, size doniik govdenin yanin-
da bu silindirlerin ikisi vardir, corpora cavernosa yan tarafta
durur ve kalin lifli katmanla kaplidir. Klitoriste oldugu gibi
penisin corpora cavernosasi iki bacakta ya da pubis kemigi-
ne bagli bacaklarda sona erer.
Penisi batina kar§i kaldirip altina bakarsaniz, ii^iincu
ve daha kii^iik siingerimsi silindiri, corpus spongiosumu go-
receksiniz. Penis sertle§tiginde penisin altinda belirli bir gi-
kinti olur. Corpus spongiosumun alt kismi, penisin bulbmi
olu§turur. Corpus spongiosum ustu mantar §ekilli yumu§akpenisin piiriizsiiz ba$ini, glanlari olu^turur. Ba$in iisti’ine
bakarsaniz, uretrava giden kiiqiik varigimsi bir agiz, idra-
ri ve spermi bedenin di$ina ta^iyan corpus spongiosumun
ortasinda akan bir tup fark edeceksiniz. Sun net olmami§sa,
gev§ek, tiiysiiz ve genelde erkegin kendi teninden daha koyu
renkli elastik ten tabakasi penisi sarar, sunnet derisi ya da
bizirkilifinin iizerini orter.
Siinnet
ister dini, kiiltiirel ister ki§isel sebeplcrle olsun, Amerika’daki
9ogu erkek bugiinlerde siinnet ediliyor (siinnet derisi aliniyor),
genellikle dogumdan sonraki ilk birka? giinde. Sadece siinnet
edilmi$ penisler gormeye ali§kinsamz. siinnet derisi alinma-
mi§ olan anormal goriinebilir ama her ikisi de seks a<;isindan
aynidir.
Sunnet derisi, penis ba§ini kayganla§tirmak i^in yagli bir
oz iiretir. Bu yag olii dcri hiicreleriyle kari§tiginda smegma
adi verilen peyniriinsi beyaz bir oze donii§iir. Smegma kirli
degildir. Siinnetsiz adamla seksin rahiin kanser riskinizi arti-
racagi ya da cinsel yollarla enfeksiyon bula$acagi soylentileri
uydurmadir. Aslinda, bakteri ve viriislerle dovii$en oz i9ere-
bilir. Her gun diizenli olarak yikanip temizlenmezse peniste
enfeksiyonlara, kotii kokuya, tahri$e ve aciya neden olabilir
ve bunlan artirabilir.
Penis, testis torbasmui iizerinde durur. iki kisma ayrilan,
her biri bir testis igeren diiz kas ve gev^ek deri kesecigidir.
Erkegin derisinden daha koyu olan testis torbasi ince tiiyle
ve de ter, yag salgi bezleri ile kaplidir. Gev§ek, kiri§ik ya da
parlak olabilir. Kas katmani, erkek soguga maruz kaldigin-
da, korktugunda ya da bo§almak iizereyken testis torbasini
bedene gekmekten sorumludur.i m-i^r* rivj iv-ncnoun

/
Sunnetli penis    Siinnetsiz penis

Testis
“Toplar”, “ta«?aklar”, “aile miicevherleri” ve “kesecik” olarak
da bilinen tcstisler yumurtaliklariniza benzer: Yumurta §e-
killi, piiriizsiiz ve yakla§ik 2 in<; geni§ligindedir. Bir testisin
digerine gore skrotal torbasinin daha a$agida durdurdugunu
fark edebilirsiniz. Qogunlukla sol testis daha a^agida durur,
ama bazi erkeklerde (gogunlukla solaklarda), sag olan a§agi-
ya sarkar. Kadinlarda di§i hormonu iireten yumurtaliklara
benzer §ekilde, testisler de erkekler igin asil seks hormonunu
iiretir, testosteronu yani. Adindaki her testisin arkasinda-
ki kuguk bir alanda saklanan cpididimis giinde milyonlarca
sperm iiretir.
Bazi erkekler, testislerinin ok§anmasindan ve nazikge
emilmesinden ho§lanir. Ama pelvis muayene sonrasinda
yumurtaliklariniz sikilmi§sa, bunun ne kadar rahatsiz edici
olabilecegini bilirsiniz. Testisler basinca kar§i hassastirlar, bu
yuzden dikkatle ele ahnmalidir. C^ok fazla sikmak romantik

Penis Govde
Testis torba||
Testis baji
Uretra a§zi

ANNtNlZIN bl£t n«r\i\iiNu/-v njLn jw .
bir ak§amin gabuk sona ermesine neden olabilir. Yine, her er-
kek farklidir. Bu yiizden testislerinin ellenmesinden ho§larup
ho$lanmayacagini sormak en iyisidir.
Testisleri Muayene Etmek
Partnerinizin testislerine a§ina olmak onun hayatini kurtara-
bilir. Erkekler diizenli olarak testis kanserinc kar§i testislerini
muayene etmelidir. Ancak 90k azi yapar. Onun adina testisle-
rini muayene etmek, ilginizi gostermenizin harika tensel bir
yolu olabilir.
Ba$parmaginizla parmaklanniz arasinda nazik^e bir testisi
kavrayin. Yava§ga parmaklannizin arasinda testisi yuvarlayin
ve §i§liklere, yumrulara, yumu§ak ya da sert piiriizlii alanlara
dikkat edin. §imdi diger tarafta ayni §eyleri tekrarlayin ve iki
testisi birbiriyle kar§ila§tirin. Testislerdeki her tiirli’i degi§im
doktora bildirilmelidir. Testis kanserine en sik kirk ya$in al-
tinda rastlanir.
Prostat Bezi
Prostat bezi kiiqiik sert bir organdir. Ebatlari yakla§ik bir ceviz
kadardir, mesanenin altinda durur. Spermin vajinada hayat-
ta kalmasini saglayan beyaz bir sivi iiretir. Rektumuna par-
maginizi sokabildiginiz kadar sokarak ve on duvardan a§agi
inerek etrafindaki alanin ve prostatin da ok^anmasi yiiksek
derecede zevk verici bulunabilir.
Prostat biiyumesi ve kanseri de dahil prostat sorunlari
daha ya§li adamlar arasinda yaygindir. Bu yiizden partneri-
niz kirk ya§inda ya da daha ya§liysa, her yil bir kere prostat
muayenesi olmasi igin onu te§vik edin. PSA(prostat-spesifik
antijen) adindaki kan testi, prostat kanserini erken te§his et-
mekte yardimci olabilir.HILDA HUTCHERSON
Penisin Hassasiyeti
Klitoris gibi, penis sinirlerle donatilmi§tir ve gok hassastir.
Penis dokunulmaya, basinca ve sicakliga kar§i oldukga has-
sastir. Glanlan veya ba«?i, govdeden daha hassastir. Ba§in
kenarina corona denir; hepsinden daha hassastir. A§kinizi
gergekten delirtmek istiyorsaniz, frenulum denilen ba§in
govdeyle bulu§tugu yerde penisin arkasindaki doku agina
bakin. Bu alani ovalamak, masaj yapmak ve emmek birgok
erkegi yorungeye sokar. Tabii ki erkekler birbirinden farkli-
dir. Bazi erkekler penislerinin en hassas boliimlerinin dogru-
dan uyarimini rahatsiz edici bulabilir. Kendinizi kaptirma-
dan once sormak en iyisidir.
Sertle§me
Erkek cinsel olarak tahrik oldugunda; penisteki arterler ge-
ntler ve kan penise hizla akmaya ba§lar. Sungerimsi iig si-
lindirdeki alani doldurur. Iginde akan kan corpora caverno-
sada basing yaratir, bu daha uzun ve geni$ olmasini saglar.
Corpora da basing artarken, penisten kani genellikle geken
Frenulum
Uretra agzi.

İlan ID: Yok

  

Sorun bildir

İsteğiniz işlenirken, lütfen bekleyin....

Bir Cevap Bırakın

Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.