ATEŞLİ DOKUNUŞLAR,2,

Model Detayları

  • Kayıt Tarih: 29 Mart 2013 3:40:45

Model Açıklaması

ATEŞLİ DOKUNUŞLAR,2,

<;eok$amasiyla alacaginiz mesaji birdu§uniin. Boyle birdoku-nu§ta kimin kelimelere ihtiyaci var? Deneyin. Partnerinizle sira degi§tirin, birbirinize her anlamda sevgiyle dokunun ama genitallerinizden uzak durun ve cinsel ili§kiyle bu de-neyimi ge^i§tirmeyin. Cinsel birle§me olmadan bunu gok tat-min edici bir deneyim olarak bulabilirsiniz.

Bazi insanlar dokunmaktan utanir; ^iinkii bunu §atafatli masajla bagda§tirirlar ve bunda “iyi” olmadiklarindan kor-karlar. Ama dokunmanin sihirli bir formiilii yoktur. Kursa gidip masaj sertifikasi almaniza gerek yok. Ihtiyaciniz olan tiim $ey elleriniz ve dokunmayla memnun etme ve edilme arzusudur.

Yikatima

A§k hayatinizda daha sevgi dolu dokunu§larin olmasi igin kiiveti ilik suyla, kopiikle, banyo tuzuyla, gi<;ek yaprak-lanyla ya da ozel yaglarla doldurun. Yumu§ak bir bez, siin-ger ya da ellerinizi kullanarak tiim viicudunu yikayin. Nazik olun, bir bebegi yikiyormu§ gibi. Genitaliyle oynamayin yok-sa dokunma seansini asla tamamlayamazsiniz. Bedeninden a§agi akan ilik su ve teninde sabunun ipeksi hissinden ke-sinlikle zevk alacaktir. Onun nasil hissettigine dikkat edin ve aldigi zevkten siz de haz duyun. Su qok sogumadan once onu sudan gkarin, sonra da onu ilik bir havluya sarin, onu yava^a ve dikkatle kurulayin. Bedenine yag ya da losyon siiriin. Dort dortliik bir banyo igin zamaniniz yoksa, sevgi-linizle birlikte du§a girin ve akan suyun altinda birbirinize dokunmanin tadini gkarin.

Masaj

Dokunmaya gergekten zaman ayirmanin iyi bir yolu partnerinize masaj teklif etmektir. Kesinlikle rahatlatici et-

kilerine bayilacaktir. Onun bedeninin her noktasini ke§fetme firsatina sahip olacaksiniz. Masozseniz, nasil dokunacagini-zi ve ne kadar siirecegini siz belirlersiniz. Nereye kadar do-kunacaginiza siz karar verirsiniz.

Rahatsiz edilmeyeceginiz, llik, rahat bir odaya ge<;in. Partnerinizin tamamen yayilacagi ve sizin de onun etrafin-da rahatga dola§abileceginiz bir yere ihtiyaciniz var. Lo§ bir i§ik rahatlatici bir ruh hali yaratabilir. Hafif mtizik de harika bir ortam yaratabilir ama gerekli degil. Masaji yatakta yapa-caksaniz, yataga biiyuk yumu§ak havlu ya da yag lekesinden otiirii rahatsiz olmayacaginiz bir nevresim serin.

lyi bir masaj yagi gereklidir. Kokulu ya da kokusuz bir tane alabilirsiniz. Kokulu bir masaj yagi alacaksaniz, partnerinizin ho§landigi bir koku olmasi ya da sizin alerjinizin ol-madigi bir tane se^in. Yagi masaj igin kullanmadan once teni-nizin kii^uk bir bolgesinde test edin. Badem yagi geleneksel favoriler arasindadir; herhangi hafif yemek yagi, susam yagi gibi yaglar da, kullanilabilir.

Masaja ba§lamadan once bir kase llik suyun igine yag §i§esini yerle§tirerek yagi lsitin ve masaj esnasinda kolayca uzanabileceginiz mesafede tutun. Plastik sikmali bir §i§e yagi kolay ve etrafa bula§tirmadan kullanmanizi saglayacak-tir. Sert, diiz bir yiizeyde gali§iyorsaniz, kolay ula§im igin sig bir kaseye de llik yagi yerle§tirebilirsiniz.

En iyi masaj partneriniz tamamen <;Ciplakken yapilan masajdir. Bu onun ten in in her noktasina ula§manizi saglar. Kiyafetle ugra§mamza ge?ek yok. Mahremiyeti ve ii§ume-mesi igin tizerine llik bir havlu ya’da battaniye ortebilirsiniz. Masaj yaparken iizerindek-ortuyii ona gore ayarlayabilirsi-niz.

Dokunma

Rahat bir mekan avarladiktan sonra, partnerinize dokun-maya hazirlanabilirsiniz. Elleriniz temizolsun.Tirnaklarinizi kesin ya da piiruzlerini torpiileyin. Nasiriniz olmasin; bu masaj yaptiginizda ki§iye rahatsizlik verebilir. Kuru, gatla-mi§ olan yerler igin el kremi kullanin. Ellerinizi ilik suya ba-tirarak ya da birbirine sertge siirterek lsitin.

Dokunma sanatinin anahtarlan partnerinizle ileti$im, agir bir hiz ve nezakettir. Ondan zevk veren ve vermeyen yerleri sozsiiz ipuglariyla size bildirmesini isteyin ve unutma-yin ayni §eyi sira size geldiginde de siz yapacaksiniz. Masaj esnasinda gok konu§mamalisiniz, hislere odaklanmalisiniz. Ok$ama bigimleriniz <;e«jitli olsun. Bazilari yava§, bazilari hizli, bazilari sert ve derin olsun. Bir onceki boliimden “dokunma bigimleri”ni hatirlayin. Dokunuyorken sevdiginizin teniyle temasinizi kaybetmemeye gali§in: Yag stirmeniz ge-rektiginde bile bir elinizi onun bedeninde tutun. Elinizi be-denin iizerinde ters gevirin, vagi dokiin. Yag bir kasede ise, bireliniz partnerinizin iizerindeyken digerini yaga batirin.

Prosediirler

Bedenin herhangi bir yerinden masaja ba§layabilirsiniz. Sevgiliniz omuzlarinda fazla gerilim hissed iyorsa, oradan ba$layin. Ya da vorgun ve agriyan ayaklarindan ba§layabilir-siniz. En uygun ve en ho§ gidecek gibi goriinen yerden ba§-layin. Genitallerden ba§lamayin yoksa masaj gabucak sekse donii§ur. Unutmayin, sevgi dolu bir dokunu§a odaklanivor-sunuz, cinsel ili§kiye degil.

Sirt

Genellikle sirtimizda fazla gerilim ta$iriz. Bu yiizden buraya masaj yapmak gerilimi azaltabilir ve bedenin geri ka-

Ian kisminin da rahatlamasini saglayabilir. Bu masaj esnasin-da partneriniz uyuyakalirsa kendinizi kotii hissetmeyin. Bu, harika bir gev§eme seansi hediye ettiginizin bir i§aretidir.

Partneriniz yuziistii uzanmali, kollarini yana birka<; in<; mesafesinde agmalidir. Rahati i<;in ba§inin altina yumu§ak, yassi bir yastik isteyebilir. Onun yaninda durabilir ya da yaninda diz gokebilirsiniz veya onun kal<;asina oturabilir-siniz. Masaj esnasinda iizerine yatmayin ya da oturmayin. Kiirek kemikleri arasinda sirtinin list kisminin ortasina llik elinizi koyarak ve diger elinizi de onun kalgasinin tarn us-tundeki alt omurgasinin merkezine hafiften koyarak ba§-layin. Unutmayin, “dogru yapmak” diye bir §ey yok. Sevgi dolu bir dokunu§la partnerinizi §imartir ve kendisini ozel hissettirirsiniz. Payla§mayi dilediginiz zevkin iizerine odaklanin ve nefesinizi verirken sevgi dolu ya da begeni dolu hislerinizi ellerinizle sevgilinizin bedenine gonderin. Nefes alirken sevgiliniz sabit ellerinizden yayilan llik ener-jiyi hissedecektir.

Bir elinizi <;evirin ve avucunuza llik yag dokiin. §imdi avucunuzu onun sirtinda kaydirarak yagi surun. Diger eli-nizle sirtinin diger yarisina yagi surun yine. Yagi bol kulla-nm, ozellikle sirti killiysa. Boylelikle elleriniz sirtinda rahatga kayacaktir. Sirti iyice yaglandiktan sonra (;e§itli dokunu§lari deneyebilirsiniz. Masaja devam etmek igin gerektiginde yine yag kullanmayi unutmayin.

Sadece parmak u<;larinizi kullanarak hafiften sirtini ok-§ayin. Bir eliniz sirtinin iistiinde digeri altta yava§(;a ok§a-maya ba§layin. Bir el sirtin altina geldiginde digeri iistiine (;iksin. Elleriniz birbiri ters yonde takip etmelidir. Nazik ra-hatlatici bir etki yaratin. §imdi her iki el de omurgasinin al-tinda bulu§mali; eller diiz, avu<; a§agida, parmaklar birle§ik olmali. Elleriniz omurgasinin yanlarindan birindeyken her ikisini sirtindan boynuna dogru hareket ettirin, ortalama bir

İlan ID: Yok

  

Sorun bildir

İsteğiniz işlenirken, lütfen bekleyin....

Bir Cevap Bırakın

Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.