ATEŞLİ DOKUNUŞLAR,1,

Model Detayları

  • Kayıt Tarih: 29 Mart 2013 3:37:04

Model Açıklaması

ATEŞLİ DOKUNUŞLAR,

 

 

 

 

 

En son yaptiginiz seks deneyimini bir du§iiniin?

Birbirinize dokunmak igin ne kadar zaman ayirdiniz? Yeterince mi? Tamam diyelim ki gogiislere ve genitallere dokunmak sayilmaz diyorum. O zaman ba§ka mi? Gergek $u ki; gogumuz dokunmanin giicunii ve hazzini hissetmek igin yeterince zaman ayirmiyoruz. Opu§mede oldugu gibi, ili^ki ne^^dar uzun stirerse dokunmak gibi “kii^iik $eylere” de o kaci|ar Zaman Iwrcaniyor. Bu konuda kadinlar <;ok §ikayet-**’* ^aT4a erM eifle tutu§ma, daha az sarilma, kucakla§maysa hi<;. Dokuflnma “on sevi§me” ya da “ger^ek seks”, yani cin-sel birle^eyg

on adim kategorisine sokulur. Aslinda birgok t on sevi^j^me olmadikga ya da seksin bir par^asi olmadikga birbirlerine a asia dokunmaz. Yaptiklannda da seks organlari-na gegmeden n once birbirlerine bir dakikadan az dokunurlar. Ama dokun/^^g^ “ktiguk bir §ey” degildir. Qocukken dokun-t,tdI“dJdik. Dokunmak, insan geli§imi ve biiyiimesi u;in neredeyse yeyemek kadar gereklidir. Dokunmaya can at-mak, yeti§£j^jfl olunca kaybolmaz. Ba«?ka bir insanin nazik d< . u-.u rahatlatigi,cive iyile§tiricidir. Sik sik dokunulmanin daha uzun ve daha Ha mutlu ya§amaniza yardimci olabilecegi soylenir. Kisa bir sureire iginde daha iyi hissetmenizi saglar. Dokunmanin stres sevi.yviyesini, tansiyonu, hem dokunanin

I$i Saglama Alina

Opu§me size harika bir haz vercbilir ama zevkli olan her §ey-de oldugu gibi bunun da riskleri vardir. Soguk alginligi geyi-riyorsaniz dudaklariniz birbirine degmesin bile. HSV (herpes simplex virus) her tiirlii 6pii$mede bula§abilir. Aym §ekilde mononukleoza (6pii§me hastaligi), hepatite, genel soguk al-ginligina ve gribe sebep olan viriisler ve bakteriler enfeksi-yonlu biriyle dille 6pu$iirken bula$abilir.

ten ve burnunuzdan ^enenize kadar yuztinuzun lslanmasin-dan kotti qok az $ey vardir. Agzmizin suyu akmasin ya da damlamasin liitfen. Opuciiklerimiz lslak olmali, sulu degil. Bu yiizden opu§urken, emin. Ara sira opiilebilir ba$ka yerleri de opiin.

Birbirinizle daha samimi olduk^a ve tekniginizle giive-niniz arttikga, di§lerken, emerken, yalarken, baski uygular-ken ve ok§arken opu§ hizini, basincini, derinligini, yogun-lugunu degi§tirin. Hafiften sevgilinizin dudaklarini ya da dilini lsirmayi deneyebilirsiniz bile, ilk kez denemeden once izin isteyin ya da en azindan uyarin. Bazi insanlar igin ero-tik olabilir ama bazilarini diken diken de edebilir. Bir tip og-rencisi iken bir 6pii§meyle ilgili trajik bir olay duymu§tum: Fransiz usulii opu§en partnerinin dili felg gegirmi§ ve kadin dilini kaybetmi§ti. Bu uzun siire dilimi agzimda tutmama yetti ama sonsuza dek degil tabii!

Harika opii§en biri olmanin sirri, 6pu§me ve yaratici-lik sanatina duyulan sevgidir. lleti§im de kurmaniz gerekir. Partnerinizle yeni bir teknik denerken bunun ho§ bir siirpriz olmasini saglayin. Ama gok kisa siirede teknigi iizerinde uy-gulamaya kalkmayin. Once ne yapacaginizi anlatin. A§iri detaya ka<;madan. Dogal ve eglenceli olmasi igin risk alin. Sadece ona ozel bir baki§ firlatin ve kulagina fisildayin: “Bir §ey deneyelim…” Sonra da opii§me “deneylerinize” verdigi tepkiye dikkat edin. ipuglarini takip edin ve onun ritmine, stiline gore yeni hamlelerinizi belirleyin.

Onunla opu$iirken masum ama erotik bir haz aldiginizi hissettirin ya da nasil 6pii$mek istediginizi belirtin. Yine de partnerinizin opii§me stilinden nefret mi ediyorsuniz? Onu hemen terk etmeyin, biraz daha pratik yaparsa geli§ebilir. Bunu deneyin: Ona opiilmesini istedigi §ekilde sizi opmesi-ni soyleyin. Sonra ona sizin opiilmek istediginiz §ekilde onu opmek istediginizi soyleyin. Bu egzersizden sonra sizi neyin

yanaklarina, burnuna ve omzuna nazik^e opiiciikler kondu-run. Ona en <;ok zevk veren alanlarin neresi oldugunu goz-lemleyin. Ozellikle bir §eyden ho$lanmi§sa, o da ayni $ekilde sizi opecek, opuciigiiniize kar^ilik verecektir. Agzinizi onun-kine biraz daha siki bastirmak ya da daha uzun siire opmek (;e§itlilik katar. Hafif di§leyin, nazikge dudaklarini tadin.

Bazi giftlerin 6pii$me omrii boylelikle uzar. Qogu kadin i<^in dille opii^meye gore “kuru” opu§me <;ok daha roman-tik ve sevgi doludur. Bazilan i<;inse “dille opu$me” tatsizdir. Digerleri ise erotik ruhlu dil veya Fransiz 6pii§me teknikle-rini denemek isteyecektir. Daha fazla macera istiyorsaniz, okumaya devam edin.

Dudaklarina doniin, bu kez agziniz hafiften aralansin. §imdi dilinizin ucuyla hafiften onun dudaklarini yalayin. Bir dondurma kulahini yahyormu$ gibi degil, bu yuzden onu §a-pir §upur yalamaya kalkmayin. Sadece dudaklannin iq kiv-riminda dilinizi gezdirin. Onun alt dudaginin ko^esinden ba§layin, sonra kar§i kenannin tadina bakin ve sonra da list dudagina gegin. Yava§<;a hareket edin, tepkisini gozlemleyin. Bu oyunda yeniyse, onu rahatlatin ve bu opii^me deneyimi-nin tadini gikarmasini saglayin.

Onun alt dudagini agziniza alin, dilinizle onun dudagi-nin ig ve di§ yiizeyini ke§fedin, nazik<;e emin. Onun da sizin ayni §eyi list dudaginiza yapmasi muhtemel. Sonra degi§in, onun iist dudagini agzinizin i<;ine alin, o da alt dudaginizi alsin.

Bir sure birbirinizin dudaklannizin tadini gkardik-tan sonra, daha derine inin, dilinizi onun agzina sokun. Dilleriniz birbirini kovalayarak, ke§federek flort etsin.

Tutkulu olun, ama fazla kaptirmayin. Opu§iirken ag-zinizi kocaman agmayin. Onun turn agzini dudaklannizin irasinda istemezsiniz. Opii§urken yiiziinuzii geri ^ekmek-

hem de dokunulanin kalp ati§ hizini azalttigi hem de beynin “iyi hissetme” kimyasallari olarak bilinen endorfinleri salgi-ladigi gdrulmii$tiir. Rahatlatici, sevecen ya da cinsel olarak uyarici olabilir veya hepsi aym anda olabilir.

Dokunma Bi^imleri

Dokunmak elinizi bir ba$kasinin ustiine koymak kadar ba-sit olabilir. Ba§ka bir kasinizi hareket ettirmiyor olsaniz bile, ellerinizle partnerinizin bedenine biiyiik bir enerji ve sicak-lik gonderme kapasitesine sahipsiniz. Dokunmanin birc;ok yolu vardir. Partnerinizle birbirinize dokunurken, farkli dokunma bigmlerini denemek onemlidir. A$agidaki dokunma tekniklerinden bazilari ba§langi^ yapmanizi saglayacak-tir. Unutmayin, birinden digerine ge^erken acele etmeyin, ahenksiz hareketlerden uzak durun. Hareketler yumu§ak ve akici olmahdir. Elleriniz rahat olmalidir.

Ok§amak

Tenine losyon surtiyormu§ ya da onu yikiyormu§gasina elinizi bedeninde gezdirin. Mutlaka nazikge ok§ayin, basin-ci hafiften agira gore degi^tirebilirsiniz. Biiyiik ya da daha kiigiik bir alani ok^ayabilirsiniz. Elinizi sayisiz farkli yonde hareket ettirebilirsiniz. Ya da partnerinizin bedensel kivrim-larini izleyebilirsiniz. Sadece ok^ayarak gok zevkli bir masaj yapabilirsiniz.

Ttrmtklamak

Parmak ve tirnak uglarinizi kullanarak, onu tirmalaya-cakmi$siniz gibi parmaklannizi bedeninin uzerinde gezdirin. Hareketler (;ok hafif olabilir ya da daha agir basing uvgulayabilirsiniz. Onun tenini tirmiklarken partnerinizin verdigi bedensel ipu^larina dikkat edin. Uzun timaklanniz varsa, incitmemek igin daha fazla dikkat edin.

Yogurmak

Hamur yoguruyormu§ gibi tenini ve dokusunu kavra-xin: tutup kaldirin, tenini ve altindaki dokuvu ba$parmagi-nizla parmaklariniz arasinda sikin. Sirt, list kollar, baldirlar vekalgalar gibi biiyiik kaslann bulundugu yerleri yogurmak haiika hissettirir.

Perkiisyon

Perkiisyon, hafifge vurma hareketidir. Perkiisyon yon-temlerinden biri, kiigiik parmaklarinizin kenariyla hafif ve sik^a tene hafif^e vurmaktir. Ya da avuglarinizi gukurla$ti-rip, teni ve altindaki dokuyu sik sik nazik^e turn elinizle qe-kin, vantuzlayin. C^ok sik sert diirtmemeye dikkat edin yoksa partneriniz rahatlamaktan gok gerilebilir. Perkiisyon en iyi, biiyiik kaslann oldugu alanlarda kullanilir. Bu yiizden mide ve kemikli alanlardan uzak durun.

Titretmek

Ellerinizi partnerinizin bedenine koyun ve a§agi yukan, sagdan sola titre§imli bir his yaratarak ^ok sik hareket ettirin.

Qitndiklemek

Evet, bir <;imdik dikkatle ve sevecence 4fildigi surece zevk verici olabilir. Nazik<;e ba$parmaginizla v§ i§aret par-maginizla tutup gekin.

i§e Koyulalim

Sorgusuz sualsiz, dokunmak sevi§menizi giiglendirir ve heyecanlanmaniza sebep olabilir. Zevk vermesi it;in cinsel-lige dokiilmesi gerekmez. Dokunmak bir ileti§im bigimidir. Sevgilinizin gozlerine bakarken onun sizin yiizuniizii nazik-

İlan ID: Yok

  

Sorun bildir

İsteğiniz işlenirken, lütfen bekleyin....

Bir Cevap Bırakın

Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.