Annenizin Size Seks Hakkinda Asla Soylemedikleri-1

Model Detayları

  • Kayıt Tarih: 30 Mart 2013 2:01:16

Model Açıklaması

Annenizin Size Seks Hakkinda Asia Soylemedikleri

Bazi insanlar kal<;a masajindan rahatsiz olur, buna dikkat edin. Partnerinizin verecegi ipu<;larina dikkat edin. Kasilirsa bir sonraki alana ge^in.

Bacaklartn Arkasi

Kal<;a masajini tamamladiginizda, bir elinizi bir bacak-tan ayaga, sonra tekrar yukari kaydirin. Sonra baldirlann ig kismina ve bacaklara, oradan ayak bilegine ve bacaklarin di§ kismina, baldirlara ve kalgaya dogru kaydirin. Yonu tersine gevirin, bir bacaktan iq bacagina dogru kaydirin. Ok§ama ha-reketleriniz yukari dogru siki, a§agi dogru oldugunda hafif olmali. Bir seferde bir bacagina konsantre olmadan once bir-kat; tur tamamlayin.

Tek bacakla ba§layin, ellerinizi bacagin her iki yanina koyun ve turn bacagini ok§ayin. Ayak bileginden kalgaya dogru gikin, sonra tekrar a§agi kaydirin. Birkag kez tekrar-layin. Yandan ve bilekten ba§layarak tiim bacagi yogurun. Daha sonra diger bacaga gegn.

NOT: Partnerinizin filebiti (damar iltihabi), §i§kinligi var-sa, teni tahri§ olmu§sa ya da kan damarlannda pihti varsa bacaklarina masaj yapmayin.

Bacak masajini bitirdiginizde, ellerinizi bileklerden kal-gasina, sirta, omuzlara ve kollardan a§agi, oradan ellere kaydirin. §imdi partnerinizi sirtiistii gevirin. Boylelikle ba§i size doniik olur ve ytiz yiize bakabilirsiniz. Bu noktada partneri-niz ereksiyon olursa, gormezden gelin. ilgilenilmesi ign gig-lik atan yerleri var daha.

Ba§ Ve Kafatasi

Ellerinizi sevgilinizin yuzuniin kenarlarina koyun. Bu sefer yag kullanmayin. Yava§ ve derin nefes almaya devam edin. Ba§inin iistiine, arkasina, yanlarina dairesel hareketler-

le kafatasina masaj yapmaya ba§layin. Hareketleriniz yava§, rahatlatici ve nazik olsun, ellerinizi tekrar ba§inin yanlanna getirin ve ayni kii^iik dairesel hareketlerle hafiften §akakla-rina masaj yapin. §imdi ellerinizi yiiziiniin yanlarindan a$a-giya, boynunun arkasina kaydinn. Boyun genellikle en belir-gin bi<;imde kasilan yerdir. Bu yiizden boynunun arkasinda, omuzlarindan kafatasinin altina kadar ok$amayi unutmaym. Ellerinizi a§agi yukari hareket ettirerek uzunca, nacAgt ok-§ayin. Ellerinizi boynun a§agi, gogsiine ka^ dirin.

Gogiis Ve Batin

Elinizin tersine yag siiriin. El!Jerinizi boynundan gogsiine, hemen pubik alaninin iizerine kaydirip, yagi siiriin. Once sadece parmaklarinizi kullanarak, nazik^e tiim gogsunii ve batinini ok§ayin. Sonra ellerinizi gogsiinden batinina kaydi-rin. Pubik alana geldiginizde, ellerinizi batininin ve gogsii-nun yanlanna kaydirin. Bunu birkat; kez tekrarlaym.

Tiim parmaklarinizla ellerinizi birlikte kullanarak gog-siin iizerinde ortalama basingla dairesel olarak ok§ayin ve batininin iizerine daha hafif basing uygulayin. Ust gogiis ve omuz kaslarini yogurun, sonra ellerinizi di§ari dogru hareket ettirin, kollari ve elleri yine ok§ayin.

On Kollar Ve Eller

Bu kez, ok^ama teknigivle omuzlardan ellere dogru masaj yapin. Bir efliniz kolun bir kenarindan a§agi inerken, obii-rii yukari giksiun. Tek elinizle bilekten omuzlara dogru tiim kolu sikica olk§ayin. Kollarindan gerilimi gektiginizi hayal edin.

Her iki telinizi de kolunun uzerine koyun, ba§parmak-larinizla daiiresel hareketler yaparak omuzlarindan ellere dogru kol kaslarini yogurun. Ele ula$tiginizda, ba§parmagi-

basing kullanin. Bovnundayken, ellerinizi omuzlanna dogru kaydirin ve sonra da parmak u<;lariniz yataga ya da masava i§aret edecek §ekilde yanlarina kaydirin. Ust omurgasinin merkezine dogru parmaklarinizi kaydirin ve yeniden ba§-laym,.%&*nci <;e§itlendirerek en azmdan on kez bu ok§ama yontemini y\>V\Ka tekrarlayin.

Elleriniz dttin omurgasinin altinda bulu§unca, biri-ni omzuna dogiM kaydirin, diger elle ok§amaya ba§layin. Elleriniz -t&JKfre gjbi hareket etsin, omurgasi boyunca a§agi yukari saga sola hafiH^t ettirin. Yava^a ba§layin ve ba§ka dokunma turiine gegntfden once hafiften hizlanin.

Sirt yogurmak i<;in h^ika bir alandir. Sirt kaslarini yogurmak rahatlamayi sagjBf ve kas gerilimini azaltir. Ost ve alt sirtin geni§ kasIarwVi yogun ama dogrudan omurganin iizerindekii tfokuyu yogurmayin.

Yogurma i§lemini nazik^e ok§ama i§lemi izlesin. Parmaklannizla ge§itli olgulerde dairesel hareketler yapin ve sonra da avuglannizi kullanin. Omurgasinin yanlarindan birine ba^parmaginizi kovun. Elleriniz omurgasinda hareket ederken ba$parmaklarinizla kiiguk dairesel hareketler yapin. Turn sirtini boylu boyunca ok^arken arada bir ka§iyin ya da tirmiklayin.

Bir elinizi digerinin iizerine yerle$tirin ve bedeninizin agirhgini kullanarak ellerinizi sirtinin ortasina kaydinp kal-<;asindan boynuna kaydirin ve tekrar geri donduriin.

Yaninda durarak ya da diz gokerek, avuglannizi omurgasinin iizerine yerle§tirin, parmaklariniz yataga ya da masaya doniik olsun. Bir elinizi yanindan yataga dogru kaydirin ve sonra ba§ladigi noktaya geri gkarin. Biri yukari dogru gkar-ken, digeri yataga dogru kaysin. Elleriniz omurgada hareket ederken, biri yukari gkarken digeri a§agi dogru insin. Yine yaninda durun, ellerinizi birlikte sirtinin diger tarafindan..

İlan ID: Yok

  

Sorun bildir

İsteğiniz işlenirken, lütfen bekleyin....

Bir Cevap Bırakın

Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.