ZEVKi ARTIRMAK-

ZEVKi ARTIRMAK-

Model Detayları

  • Kayıt Tarih: 28 Mart 2013 6:58:02
  • Bitiş Tarihi: Bu ilanin süresi doldu

Model Açıklaması

ZEVKi

ARTIRMAK-BUYUK

“O”

ARAYI$INDA

“Ni$anlandtm, evlendim (alti yil siirdii), bo§andim, bekarim ve biiytik “O’yu ya$ayamadan bir daha ni-$anlandiml Dahasi neler olup bittigini bilemedim, korktum ve agladnn. Asia umitmayacagim. ”

Anonim

Orgazm olan kadinlarin anormal kar§ilanmasi ?ok da eskilere dayanmiyor. Eskiden, bir kadinin orgazm ol-mamasi anormal bulunurdu. Ve tabii ki dogru tiir orgazm olabilmck zorundaydiniz. Once normal olmasi igin vajinal orgazm olmaya ihtiyaciniz vardi. Daha sonra da e§ zamanli orgazmlar hedefti. C^ok gegmeden turn gece boyu stiren, mu-azzam <;oklu orgazmlar ilgi gekmeye ba§Iadi. Giiniimuzde ise doktorlar istediginiz zaman orgazm olmanizi saglayacak uzaktan kumandali tibbi implantlar iizerinde gali^iyor.

Orgazmlarla ilgili turn abartih soylemler ytiztinden iki insan arasindaki duygusal ve ruhsal bagin pabucu dama atildi. Orgazm olmak ya da birden fazla orgazm olmak bir-gok giftin seks hedefi oldu. Ve cogu kadin bu baskiyi rahatsiz edici ve stres verici buluyor. Orgazm olmak i^in tam tersi bir

ruh haline ihtiyaglari vardir aslinda. Yogun zevk veren dene-yim olmasi gereken §ey i§e donii§ur.

Ama seks zevkle ilgilidir ve zevkin birgok formu vardir. Orgazm olmadan da seks hayatlari tatmin edici olan bir<;ok kadin var. Onlar igin, orgazm cinsel tatminin ana kaynagi degildir. Partnerinizle payla§tiginiz samimiyet, fiziksel ya-kinlik, §efkat ve sevgi, ba$li ba§ina tatmin edici olabilir. Her kadin neye ihtiyaci oldugu ve arzularinin ne oldugu konu-sunda kendi karar Vermel id ir.

Orgazm Nedir?

Masters ve Johnson14‘in tasvirine gore “bo§almak” ya da “gelmek” olarak da bilinen orgazm, kadin cinsel tepki don-giisiinde biriken cinsel gerilimin serbest birakilmasidir. Orgazm fiziksel olarak uterus, alt vajina ve pelvik taban kas-lannin bir seri ritmik kasilmalarindan olu§ur. Orgazmin hep ytiksek olgiide zevk verici olarak tasvir edilmesine ragmen, farkli kadinlar tarafindan farkli §ekillerde deneyimlenebilir. Bazi kadinlar orgazm olur ama anlamazlar; gunkti roman-larda okuduklari ya da filmlerde gordiikleri gibi “bomba et-kisi” beklerler. Bazi kadinlar bu heyecani pelvislerinde ya§ar. Digerleri zihinsel imgeler, auralar ya da anlik bir biling kavbi ya§ayabilir. Orgazmla ilgili her deneyim yine de cinsel tatmin ve rahatlamayla sona erer.

Orgazmla Ilgili Ger^ekler

Amerika’daki kadinlann yiizde 10 ila ]2’si hit; orgazm olma-mi§tir. Orgazm olan kadinlann <;ogu i*e sadece vajinal ili§ki sirasinda orgazm olmaz. Penisin vajind^3oldugu ili§ki gogu kadinin orgazm olmasini saglayacak Radar etkili degildir.

Q>gu kadinin orgazm olabilmesi igin klitorisinin uyarimi gerekir. Orgazmi tetiklemek iqin G-noktasini ya da vajina-daki diger alanlari uyarin. Bununla birlikte meme uglarinm, vulvanin, diger genital olmayan erojen bolgelerin uyanmiyla ya da fanteziyle orgazm olanlar da vardir.

Q}gu kadin mastiirbasyonla orgazmi daha yogun bulur. (^ogumuz en kolay, elle uyarim ya da oral seksle orgazm olu-ruz. Orgazm olmanin dogru yolu yoktur. Elle ya da oral seksle orgazm olan hastalanm ya bir ba^ka bir §eyi kagiriyor ol-duklanndan ya da tuhaf olduklanndan korkuyorlar. Fiziksel olarak orgazm olan orgazm, orgazmdir. Ister oral sekle, ister elle uyarimla, ister cinsel birle^meyle ya da fanteziyle olsun ayni §eydir. Cinsel birle§meyle elde edilen orgazm, klitorisin uyarimiyla elde edilenden daha ge^erli ya da daha ozel de-gild ir.

Cinsel birle§meyle orgazm olabilen kadinlarin <;ogu her zaman orgasmik115 degildir. Orgazmin yogunlugu da birbi-riyle ayni olmaz. Bazen giiglii ve uzun, bazen de zar zor al-gilanabilir olur.

E§zamanli orgazmi hedef yapmak, cinsel deneyim zev-kinizi ziyan edebilir. Bu gorevle o kadar me§gul olursunuz ki zevk elinizden kayar gider. Tek hedefiniz ak§ina birakmak, partnerinize verdiginiz ve onun size v*-?digi zevkin tadini gikarmak olmalidir.

Mastiirbasyonun Onemi

Anna, yillik rutin muayenesi i^in muayenehaneme gelen yet-mi§ tig ya§inda bir kadin. “Olmeden once, orgazm olmanin ne demek oldugunu hissetmek istiyorum” tiledi. Gegmi§ seks hayatinin tatmin edici oldugunu du$iinrraesine ragmen, hig orgazm olmami§ti. Cinsel olarak aktif de^ilidi ve otuz yildan

kadimn Bo$alniasi

Bu kavram hala tarti§malidir. Cogu Batili doktor buna inan-masa da, bazi kadinlarin orgazm aninda bir sivi “bo§alttikla-rina” dair kanit vardir.

Yuzyillarca once, Aristo bazi kadinlarin orgazm esnasm-da bir sivi biraktiklari sonucuna varmi§tir. Sonra, 1950’de Dr. Ernest Grafenberg vajinanin on duvannin, G-noktasinin yani, uyariminin orgazini tetikleyebildigini ve birka9 damla ila bir fincan kadar ince bir sivinin herhangi bir yerden aktigini fark etmi$tir. Ara§tirmalar onun bulgularini desteklemekte ve kadinlarin yuzde 10 ila 40 arasinda orgazm esnasinda uretradan sivi biraktiklarini gostermektedir.

Cogu ara§tirmaci bu sivinin bez ve uretrayi saran. cikekte-ki prostat bezinde oldugu gibi i$leyen kanal sisteminden gel-digini du§iinmektedir. Bazi ara§tirmalar bu sivinin idrardan farksiz olmadigini gosterirken, digerleri sadeee erkek idrari-nin prostatik par^asinda bulunan birenzim iyerdigini ve belir-gin oldugunu gostermektedir.

Bo$alma seks esnasinda arzuladigmiz bir $ey olmasin. Oluyorsa olur. Ama seks yaparken idrarinizi tutamamaktan dolayi 9ekiniyorsaniz, endi§elenmeyin. Bo§alan kadinlardan biri olabilirsiniz.

Cinsel anatomi dersine ba^ladik. Ayna kullanarak vul-vasini, klitorisini ve vajina agzini incelemesini soyledim. ilk kez bakiyordu, genitalini gormek heyecan verdi ona. Ostrojen ahruyordu, vulvasi ve vajinasi kurumu§ ve incel-mi§ti. Vulvasina her gun masaj yapmasi igin ostrojen kremi ve oral hormon takviye tedavisi (ostrojen ve projesteron) yaz-

dim. In^ernet vasitasiyla, Betty Dodson’in Celebrating Orgasm videosunW/ elektrikli bir vibrator, iki su bazli kayganla§tirici ve erotik bi f \Video sipari$i verdi.

Yedi haftehk ostrojen tedavisinden sonra, “kendini ke§if yolculugur^aki” bir sonraki adima gegmenin zamani geldi. Ona en qtik zevk verecek cinsel anatomisinin alanlarini nasi! ke§fedeceg»ni ve bu alanlari ok§amak, masaj yapmak igin kayganla§tiriciyi nasil kullanacagini anlattim. Yeti§tirilme tarzindan cttiirii kendini tatmin etme konusunda biraz go-niilsiizdu ama orgazm olma konusunda motivasyonu tamdi. Ona iki videoyu izlemesini, kendini tatmin etmesini ve vib-ratorii kullanmasini soyledim.

Anna’dan haber alali iki hafta oldu. Birkag “muhte§em” orgazm ya§ami§ti. Ama ona “neler kagrdigini asla anlatma-mi$ olan” eski kocasina “deli gibi” kizgindi.

Kendini Memnun Etme

Seks esnasinda hazzi artirmanin ve nasil orgazm cagini ogrenmenin ilk adimi kendinizi nasil memnun etf^e-ceginizden ge<;er. Sizi neyin ba§tan gikardigini, size ntneY^n zevk verdigini ve tetikleyici noktalarinizin nerede oldugt£unu ogrenmek, zevkli ve tatmin edici seks ya§amanizi da&aK3 kolayla^tiracaktir.

Kendinizi memnun etmek igin tamamen yalniz kaWl£ca” giniz bir zaman ayarlayin. Telefonun fi$ini gekin ve kapiypty3 bakmayin. Yastik ve battaniye kullanarak konforunuzu sagsa&” layin. Su bazli kayganla§tirici ya da kokusuz yag kullaniriPin‘ veniis tepesi ve labia majoranizla ba§layin. Genitalinizi ok§a^§a” yin ve ona masaj yapin. Bu arada hissettiklerinizin farkinttenc*a olun. Parmaklarinizi labia minoradan, klitorisin yanlarirl3nna‘ govdesine ve ba§ina dogru kaydirin. Hafif, tiiy gibi £ibi hare-ketlerle ba§layin ve yava§ yava§ basinci artirin. FarkEarkli hizla-

ri deneyin. Ok§amalarin yonunii a§agi yukari, soldan saga dairesel hareketlerle degi§tirin. Sadece hissettiginiz hazza odaklanin. Zevkli bir $eyler hissetmiyorsaniz, cesaretiniz kirilmasin. Bazen gev^eyip bu harika doyumu hissetmeden once birkat; seans yapmaniz gerekebilir.

Kendinizi tatmin etme esnasinda tahrikinizi, kas gerili-minizi ve hazzi artirmanin birkag yolu vardir. Sizin igin en iyisi hangisi deneyin ve bulun.

Tahrikinizi artirmak i^in fantezi kurmayi deneyin ve erotik literatur hislerinize konsantre olmaniza yardimci olun.

Video ya da erotik literatur dii§uncelerinizi zevk

iizerine odaklamaniza yardimci olabilir.

Kan aki§inizi ve tahrikinizi artirmak igin kendinizi

tatmin etme esnasinda pelvik taban kaslarinizi ser-

best birakin ve kasin. Orgazmin daha kolay ve daha

yogun olmasina da yardimci olabilir.

Gogtis ve meme uglarinizi da uyarin.

Nefes ah§inizi degi§tirin. Bazi kadinlar sik araliklar-

la nefes almanin tahriklerini artirdigini fark etmi§-

tir.

Alt karninizi hareket ettirin. Kendinizi tatmin eder-ken kalgalarinizi dondiirmek sizi gev«?etebilir ve yogun haz verecek dogru noktalara isabet etmenizi saglayabilir.

Kendinizi tatmin etmeyle ilgili en onemli $ey hedefin or-gazm olmamasidir. Gev§eyin, kendinize zaman verin. Bazi erkekler ve gok az kadin sadece birka<; dakikalik uyarim so-nunda orgazm olabilir. Bazi kadinlannsa bir saat ya da daha fazla siirebilir. Kendi kendini tatmin etme partnerinizin

İlan ID: 9006050d977a3001

  

Sorun bildir

İsteğiniz işlenirken, lütfen bekleyin....

Bir Cevap Bırakın

Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.

Genel Olarak Popüler Reklamlar