ORAL SEKS

Model Detayları

  • Kayıt Tarih: 31 Mart 2013 10:56:21

Model Açıklaması

ORALSEKS

ilk kez biri nazikgc ba§imi penisine dogru ittirdiginde ne yapmam gerektiginden emin degildim. Koklamah miydvn, yalamali miydim, emmeli miydim, qigneme-li miydim yoksa istrmah miydim? Otia baknrken bile kendimi pek iyi hissetmcdim, kaldi ki agzima sokacak-tim. Ama oradaydim, qok yakmdim. Birkaq kez hizh yalamaya karar verdim ve onun kahkahalari kar§isiti-da $ok oldum ve iticindim.

-Anonim

Felasyo16, “oral seks”, “sakso” (ki§inin ger<;ekten penisi Calmasi oIagandi§i olsa da) ve penisi “emmek” olarak da bilinen felasyo en yanli§ anla§ilan seks olaylarindan biri-dir. Erkegin penisini vajinanizdan <;ok agzinizla uyarirsiniz. Bazi insanlar felasyoyu “ger^ek” seks olarak gormez. Ancak bazi geng gftler felasyoyu cinsel birle^menin yedegi olarak kabul eder. Gergekten “yapmadan” cinselliklerini ke§fettik-lerini hissederler. Hamilelik ve cinsel yollarla bula§an has-talik korkusu da felasyonun popiilaritesini artirmi§tir. Oral seksle hamile kalamazsiniz ama HIV enfeksiyonu da dahil

ANNENlZlN SIZE SEKS HAKKINDA ASLA SOYLEMEDlKLERl

cinsel yollarla bula§an hastahklann bu §ekilde bula$abilece-gini unutmayin. Bu yiizden oral seks bile giivenli korunma yollar; se<;ilerek yapilmalidir.

Emmekteri ho§lanan bir iadinsaniz, bu boliimii okuya-rak yeni tcxnikler ogrenebilirsiniz. Erkeginiz oral uyarimdan ho§laniyorsa, iy 1 bir felasyonun nasil yapilacagim ogrenerek ona biiyiik bir zevk verebilirsiniz. Diger yandan, oral seks dii§uncesi bile sizi ogiirtiiyorsa, kendinizi zorunda hisset-mernelisiniz. Unutmayin cinsel eylemlerinizin sorumlulugu sizin. Felasyo kesinlikle herkes i<;in degil ve bunu yaparken kendinizi rahat hissetmiyorsaniz, ne kendinize ne de part-nerinize zevk veremezsiniz. Ayni §ekilde, sadece zorunlu ol-dugunuzu hissettiginiz igin bunu yapiyorsaniz ya da bunu yapmak ign onun sizi zorladigini veya mecbur ettigini hisse-diyorsaniz, zevkten gok kizginhk duyarsiniz ve bu eylemden duydugunuz tiksinti artar.

Ayni sebeple, bundan emin degilseniz, son karannizi vermeden once kii^tik bir deneme yapin. lyi bir teknik ogre-nirseniz ve uygulama yapmak igin nazik, hassas bir partne-riniz varsa, hayal ettiginizden daha zevkli bulabilirsiniz. Az pratikle, bunu gok erotik, samimi ve yogun derecede ki§isel bir deneyim olarak bulabilirsiniz.

Erkekler oral seks yapilmasina fcty,iir^nkii sadece sirt iistii uzanarak hiqbir performans kaygisi duymadan zevk alirlar. izleyebilirler de. QLinkii gosterinin yildizi onlardir, herhangi bir porno filmden daha tahrik edicidir. Kadinlar da kendilerine ozgii bir zevk alirlar. “Oral seks yaptigimda kendimi giiglii hissediyorum” demi§ti meslekta§larimdan biri. “Bunun di§inda higbir zaman partnerimin zevkinin tarn kontroliinti hissetmiyorum.” Erkegin en degerli hazinesi-ni dudaklarinin arasina aldiklarinda gucii hisseden bir^ok kadinin duygusunu payla§iyor. Bazi kadinlar partnerlerinin oral seksten aldigi zevki gozlemeyi gok tahrik edici buluyor.

Teknigi Ogrenmek

Daha one hiq felasyo denemediyseniz, anlatilan tiim teknik ve hareketleri hareketsiz bir §ey uzerinde denemek isteyebi-lirsiniz. Yapay penis kullanmanizi oneririm. Yapay penisiniz yoksa bir seks diikkanmdan ya da internetten ucuz bir tane alabilirsiniz. Yapay bir penis alacak kadar rahat degilseniz, kabugu soyulmuj? bir salatalik ya da biiyiik bir havug kulla-nabilirsiniz. Tabii ki sevgiliniz sabirli ve kobay olmaya go-nullliyse, kesinlikle onun uzerinde uygulayabilirsiniz.

Neyin ya da kimin uzerinde uygulama yaparsaniz yapin her erkegin ve ho§landiklarinin farkh oldugunu unutmayin. Partnerinizin neden ho$landigini ogrenmenin en iyi yolu ona sormaktir. Ancak oral seks konusunda onu neyin ba§tan gikardigini kelimelere dokmekte zorlanirsa §a§irmayin. Belki de ona oral seks yaparken, o ho§landigi ve ho§lanmadigi hareketleri soyleyebilir. Farkh §eyler deneyin, verdigi sozlii ve sozsiiz ipuglanna dikkat edin. Genelliklc neden gergekten zevk aldigi belirgin olacaktir.

Pozisyon Altnak

Penisi memnun etmeye ba§lamadan once, her ikiniz de rahat bir pozisyon alin. Oral seks igin belki de en iyi pozisyon onun sirtiistii uzanmasi ve sizin yiiziiniiz ona doniik bacaklarinin arasinda diz (jokmenizdir. Penisi sertle§tiginde batinina dog-ru siki bir agi yaparsa, dogru a<;iyi yakalamak iqin iizerine egilmeniz gerekebilir. Penisi bu durumda kendinize dogru ^ekmek ona rahatsizlik verebilir.

(^e§itlilik igin a§agidakileri de deneyebilirsiniz:

Siz yaninda diz ^okerken ve bir apdan genitaline egilirken o sirtiistii yatabilir. Boynunuzun rahati i<;in kal^alarinin altinda bir yastik yerle§tirebilirsi-niz.

İlan ID: Yok

  

Sorun bildir

İsteğiniz işlenirken, lütfen bekleyin....

Bir Cevap Bırakın

Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.