Masturbasyon Gercekleri

Masturbasyon Gercekleri

Model Detayları

  • Kayıt Tarih: 28 Mart 2013 7:02:46
  • Bitiş Tarihi: Bu ilanin süresi doldu

Model Açıklaması

Masturbasyon Gercekleri

Masturbasyon her ya$tan insan igin cinsel davram§in dogal saglikli bir par^asidir.

Mastiirbasyonun delilige, sa? dokiilmesine, akneye, kalp rahatsizligina, felce, aptalliga, korliige, sigillere, hafiza kaybina, fiziksel gugsiizluge vc avu^larin killanmasina neden olacagi du§unuliirdu.

F.vli insanlann yalniz ya§ayanlara gore masturbasyon yapma olasiligi daha yiiksektir (NHSLS anketi). Bu yuzden erkeginizin kendini tatmin ettigini ara sira gorii-yorsaniz, bunu sizi reddettigi §eklinde yorumlamayin. Masturbasyon genitallerinize akan kani artirir ve daha kolay orgazm olmanizi saglar.

Kettdinizi Tatmin Etmenin Diger Yollari Vibrator

Seks terapistleri elle kendini tatminle orgazm olamiyor-saniz vibratorii kullanmanizi onerir. Vibratorler seks hayati-niza yeni bir boyut da getirebilir. Bir vibrator ozellikle vibra-toriin orgazma ula!?masini saglayacak yogun uyarima ihtiya-ci olan menopoz sonrasindaki kadinlar i<;in yararli olabilir.

Yasttk

Bacaklarinizin arasina bir yastik yerle§tirin. Pelvisinizi ve vulvanizi yastiga kar§i ileri geri siirtiin.

Su oyunlart

Ilik su rahatlatici ve uyarici olabilir. Kiivete uzanin ve pelvisinizin pozisyonunu ayarlayin. Boylece suyun yumu-$ak aki§i bacaklarinizin arasina ve vulvaniza gelir. Dogru pozisyona girmek igin bacak ve ayaklarinizi duvara kar§i uzatin. Tahrik oldukga vulva ve klitorisinize dogru suyun aki§ §iddetini artirmak isteyebilirsiniz. Avrica ilik su geni-talinize kan aki§ini artiracak ve daha <;ok tahrik olmanizi saglaycaktir.

Du§ ba§ligini, dogrudan ilik suyu vulvaniza yonlendir-mek igin kullanabilirsiniz. Hafif su piiskiirterek ba^layin. Tahrik olmaya ba§ladikga suyun miktarini artirabilirsiniz. Ya da masaj se<;eneginiz varsa su piiskiirtecinin yogunlugu-nu degi§tirebilirsiniz. Suyu dogrudan vajinaniza puskiirt-meyin, vajinal ve pelvik enfeksiyonlari artirabilir.

Jakuzideyken vulvanizi su fiskiyesinin yoniinde hareket ettirin. Ancak su fazla basing oldugundan fiskiyeye fazla yakla^mayin.

Bacak Bacak Ustiine Atmak

Bir sandalyede otururken bacak bacak ustiine atin. Dizleriniz birbine vapi§ik olsun. Ritmik bir §ekilde it; bal-dir kaslarinizi kasin ve gev§etin. Klitorisiniz kistirilacak ve baldir kaslariniz tarafindan siki§tinlacaktir. Bu yontemi is-tediginiz yer ve zamanda kullanabilirsiniz. Kimse daha iyi hissedemez.

Cinsel Birle§me Esnasinda Orgazmi Artirmanin Piif Noktalari

Cinsel ili$ki orgazmsiz da yogun zevk verebilir. Ama cinsel ili§ki esnasinda elde edeceginiz orgazm olasiligini ve hazzi artirmak istiyorsaniz, a$agidaki onerilerden bazilanni de-neyin.

Partnerinizin Oniinde Mastiirbasyon Yapin

Bazi kadinlar cinsel birle§meden ^ok mastiirbasyon esnasinda orgazm olur. Kendinizi tatmin etmeyi ogrendiginiz-de, bu bilgiyi partnerinizle payla§in. Partnerinize tetikleyici noktalarinizi sizi neyin tarn olarak ba$tan gkardigini goster-mek seksi her ikiniz igin daha zevkli kilar.

Klitoral Uyarim

Cinsel birle§me esnasinda siz ve partneriniz klitorisinizi uyarabilirsiniz. Arkadan ya da kadinin ustte oldugu pozis-yonlar klitorisinize daha kolay ula§ilmasini saglar. Cinsel birle§me esnasinda hizi degi§tirerek klitorisinizi uyarmak igin biriniz vibrator kullanabilir.

Pozisyonlar

Cinsel birle§me esnasinda en hassas noktalarinizin uya-nmini artiracak pozisyonlar §e?in.

Kaditt Ustteyken

Kadinin iistte olrtiasicinsel birle§meyi kadinin kontrol etmesini saglar. Peni«i klitorisinize, G-noktasina ya da size daha fazla zevk verefl ba§ka bir alana yonlendirebilirsiniz. Penisin ne kadar (ferine girecegini, basincini ve ili^kinin temposunu kontrol ^ebilirsiniz.

Koital Hiza Teknigi (Coital Alignment Technique)

Dogru §ekiide yapmak biraz pratik gerektirir ama gaba-ya deger. Erkek penisini igeri soktuktan sonra, pelvisinize hareket ettirir boylece onun pelvisi sizinkinin “tarn iistiine” biner. Bu pozisyonda penisinin alti sizin klitorisinize denk gelir. Pelvik hareket tipik penisin igeri di§an hareketine uy-gun degildir, daha gok sallanma hareketidir. Siz yukariyi ok§arken, o alt tarafinizi ok$ar. Penisi sizin klitorisinizle hep temas halindedir.

Arkadati Giri§

G-noktasinin uyanmini artirir.

Seksi Planlayin

Seksi planlamak ikiniz bir araya gelmeden once sizi olu-dukca heyecanlandirabilir. Biitiin giin ya da hafta ne kadar harika olacagini du§iinun.

Fanteziler

Fanteziler, erotik hikayoler, kitaplar ve videolan tahrik seviyenizi artirmak igin payla§in. Fanteziler zihninizin erotik uyarima odaklanmasini saglar ve rahatsiz edici dii§unce-leri azaltir.

Partnerinizle Kayna$tn

Cinsel birle§meden tfno? konu^maya, kucakla$maya ve dokunmaya zaman ayinn. Qo&u kadinin kendini guvende ve saglam, sevildigini ve gev$edigini hissedebilmesi, orgaz-ma ula$acak kadar tahrik olatttlmesi i*;in on sevi§meye fazla-siyla ihtiyaci vardir.

ANNENiZIN SiZE SEKS HAKKINDA ASLA SOYLEMEDIKLERi

Anila Ya$amak

Seks siiresince deneyimlediginiz hislere tamamen odak-lanin. “Sik sik orgazm olacak miyiz”, “partnerimizi memnun ediyor muyuz” gibi kaygilara kapihyoruz. “Bencil” olmakta ve hissettiklerinize odaklanmakta sakinca yok. Hissettiginiz zevkli hislere ne kadar odaklanirsaniz, orgazm olma olasih-giniz o kadar artar.

Kegel Egzersizleri

Kan aki§ini ve tahrik seviyesini artirmak ij^ijn cinsel ili§-kideyken pelvik taban kaslarinizi kasin. Kegel YSasiI

gah§acaginizla ilgili detaylar igin 13. boliime bakjft

Nefes

Nasil nefes alacaginizi ogrenmek, sevi$menize yeni bir boyut getirebilir. Derin, yava§ nefes aim, batininiz §i$sin ve cigerleriniz tamamen dolsun. §imdi nefesinizi yava§<;a bira-kin. Nefes verirken birakin sesiniz giksin. §imdi bedeninizin ne kadar rahatladigini fark edin. Derin nefes egzersizlerini tekrarlayin ama nefes ali§inizin hizini artirin. Ara§tirmalar seks esnasinda hizli derin nefes ali§in cinsel tahriki artirdi-gini gostermi§tir.

İlan ID: 7386050d8f0172c5

  

Sorun bildir

İsteğiniz işlenirken, lütfen bekleyin....

Bir Cevap Bırakın

Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.