KOCAMI aldattım

KOCAMI aldattım

Model Detayları

  • Kayıt Tarih: 14 Mayıs 2013 3:38:45
  • Bitiş Tarihi: Bu ilanin süresi doldu

Model Açıklaması

KOCAMI aldattım çünkü o bunu
hak etti. Aldatmayı sürdürüyo-
rum. Şimdi sizlere neden ve na-
sıl olduğunu anlatacağım, izmir’de ya-
şıyorum. Adım Neriman. Evliyim ve
bir kız çocuğu annesiyim. Henüz dört
yıllık evliyim ve maalesef kocamı alda-
tıyorum. Evlenmeden önce bir hazır gi-
yim mağazasında tezgahtarlık yapıyor-
dum. Varlıklı bir aileden geldiğim söy-
lenemez. Hatta karın tokluğuna çalışıp
kazanan bir babanın, yarım akıllı bir
annenin en küçük kızıyım. Liseyi bitir-
diğim sene çalışmaya başladım ve beş
yıl önce karşıma “hayatımın erkeği”
sandığım önder çıktı. O babasıyla or-
tak iş yapan, maddi durumu fena olma-
yan, şımarık bir delikanlıydı. îlk görüş-
te aşka tutuldum. O da benden etkilen-
di. Benim sevdiğim kadar çok sevdiğini
söyleyemesem de beni sevdi. Altı ay
kadar çıktıktan sonra benimle evlen-
mek istedi. Kısmetini bekleyen bir kız
olarak teklifi hoşuma gitti, hiç
düşünmeden de balıklama atladım.
ı
u
[ AİLESİYLE TANIŞTIM
SEVGİLİM önderin ailesiyle tanış-
tım. Annesi çok soğuk, asla ısınama-
yacağım bir kadın olsa da kardeşleriy-
le ve yengesiyle hemen kaynaştım. Ba-
bası beni sevdi. Nişanımız yapıldı.
Maddi açıdan sıkıntıları olmadığı için
bana her şeyi fazlasıyla aldılar. En gü-
zelinden gelinlik giydim, en gösterişli-
sinden kına gecem ve düğünüm yapıl-
dı. Telli duvaklı gelin olduğumda çok
daha farklı hayallerim vardı. Filmler-
de gördüğüm mutlu aile tablosuna ka-
vuşacağımı, anne babam gibi sadık bir
yuva kuracağımı düşünmüştüm.
Hayaller dünyasında dans ediyordum.
Anneciğim yarım akıllı olmasına rağ-
men babamla çok iyi anlaşırdı. Yokluk
içinde birbirlerini çok severlerdi. Fa-
kat ben o mutluluğu bulamadım.
[ İŞSİZ GÜÇSÜZ BİRİ ] KOCA adayım önder, işsiz güçsüz
arkadaşlarıyla takılıp kahvehane köşe-
lerinde zaman geçirmesini seven biri,
üstelik kumar oynamasını da çok sevi-
yor. Evliliğimizin ilk günlerinden itiba-
ren beni ihmal etmeye başladı. Hiçbir
zaman bana hak ettiğim ilgiyi göster-
medi, bana hak ettiğim şekilde yeterin-
ce zaman ayırmadı, inanın dört yıllık
evliliğimiz boyunca
sadece bayram-
larda anne ba-
bamın yanma
gitmiştir. Diğer
zamanlar da ne
ailemin, ne ak-
rabalarımın, ne
de arkadaşları-
mın yanına bile
uğramaz. Ben ise
fazlaca sıcakkan-
lı arkadaş canlısı
bir insanımdır.
Yerimde duramı-
yorum. Evlendik-
ten sonra çalışma-
yı da bıraktığım
için zaman geçir-
mek için bol bol gezi-
yorum. Allah için benim gezip tozma-
ma karışmıyor ama bana asla eşlik et-
miyor. Elbette işten eve geldiğinde de
beni evde bulmak istiyor. Boğazına da
düşkündür, en kralından sofranın ha-
zır olmasını bekliyor.
Evlenmeden önce çalıştığım giyim mağazasının
sahibi Hakan karizmatik bir adamdı. Karısı Fqtm£ ise
bize kan kusturuyordu. Yıllar sonra bir şekilde onlarla
tekrar karşılaştığımda Hakan bana aşk yaşamayı
teklif etti ben de Fatma’ya inat kabul ettim…
[ AZ ÇEKTİRMEMİŞTİ
ZAMANINDA
UKALA VE
SEVİMSİZ
BULDUĞUM
PATRONUMUN
YILLAR SONRA
BANA İLGİ
GÖSTERMESİNDEN
ETKİLENDİM
:
SEKSTE SORUN YOK
AÇIKÇASI ilk zamanlar fark ettiğim
çoğu eksiği görmezlikten geldim. Be-
nim için bana saygı duyması, kızıma
babalık yapması yetiyordu. Fakat za-
man içerisinde durum değişti. Eve ge-
liş gidiş saatleri değişti. Her akşam ye-
meğini yedikten sonra evden çıkıyor
bir daha ne zaman geleceği belli olmu-
yordu. Çoğu zaman sabaha karşı ve
kör kütük sarhoş halde eve geliyordu,
değiştiği de söylenemez…
Cinsel açıdan sorunumuz asla olma-
dı, bunu söyleyebilirim. O gerçekten
son derece istekli ve karısını mutlu et-
mesini iyi bilen biri fakat ilgisiz! Kan
koca ilişkisinin sadece yatakta başla-
yıp bittiğini düşünen erkeklerden. Ben
ondan asla fazla bir şey beklemedim.
Tek isteğim, biraz romantizm, biraz
da hoşsohbet oldu. önder’i yargılama-
ya başlayıp kendimce çıkış yolu aradı-
ğım zaman diliminde hayatıma eski
patronum Hakan girdi.
ı
J
EVLENMEDEN önce çalıştığım ha-
zır giyim mağazasının sahibi olan Ha-
kan, zamanında bana az çektirmemiş-
ti. Kırk beş yaşlarııjda, saçlarına ak
düşmüş, karizmatik ama bir o kadar
da ukala bir adam olan Hakan bana
ve diğer çalışan kızlara adeta işkence
ederdi. Kendini bir şey zanneden çir-
kin karısı Fatma da bir havalıydı ki
sormayın, burnu havada gezinir, bize
hastalıklı muamelesi
yapar, hepimizi
azarlayıp ağlatırdı.
Sonradan görme,
kocası sayesinde
bir yerlere gelmiş
olmanın mutlulu-
ğunu yaşıyordu ve
olan bize oluyor-
du. ikisinden de
nefret eder, onları
I hiç sevmezdim.
| Fatma da kocası
da hiç sevmedi-
ğim insanlardı.
Evlenirken işi bı-
rakmıştım. Belki
de sırf oradan ay-
rılabilmek için bir
an önce evlenmiştim.
[ÖNÜNDEN BİLE GEÇMEM] BlR ZAMANLAR çalışıp sonra da
ayrıldığım o mağazanın önünden bile
geçmiyordum, ta ki eski arkadaşlarım-
dan biri doğum günü partisi için l>eni
oraya çağırana kadar… Kızım da alıp
eski işyerime gittim. Arkadaşlarımla
hasret giderdim, doğum günü pastası-
nı kesip yedik. Derken Hakan geldi,
yine burnu bir karış havadaydı. Fakat
beni gördüğü an bir garip oldu. Belli
ki paralanmış olmanın verdiği bir gü-
zellik vardı bende…
Belki de ilk kez halimi hatırımı sor-
du. Benimle konuşabilmek için çırpın-
dı. Kızımı kucağına alıp sevdi. Ben bir-
kaç saat sonra oradan çıkarken yüzü-
me tuhaf bir gülümsemeyle baktı. Bir
anlam veremedim. Benden etkilenmiş
olabileceği aklımın ucundan bile geç-
miyordu. Kendi halimde eve geri dön-
düm. Sıradan bir gün olduğunu düşü-
nüyordum ama değilmiş… Hayatımın
dönüm noktasıymış…îki gün sonra
cep telefonumda bilmediğim bir nu-
mara gördüğümde telaşlandım. Beni
kim arıyor olabilirdi?
[ TELAŞLI BİR SES TONU ] MERAK içerisinde, telaşlı bir ses to-
nuyla “Alo” dediğimde karşımdaki se-
si tanır gibi oldum. Arayan eski patro-
num Hakan’dı… Halimi hatırımı sor-
du. Merak içerisinde benden ne iste-
yeceğini beklerken, benimle görüşme
talebinde bu-
[ HAYATINI YAŞIYOR
EVDE DE MUTLU
DEĞİLDİM.
YAŞAYACAĞIM
HEYECANIN BENİ
MUTLU ETMESİNİ
BEKLEYEREK
KENDİMİ
HAKAN’IN
£ ^OLLARINA ATTIMy
konu———
lundu. Tek-
rardan mağa-
zasında çalış-
mamı isteye-
ceğini düşü-
nerek görüş-
meyi kabul
ettim. Sonuç-
ta evde dur-
maktan sıkıl-
mıştım, ço-
cuğu kayın-
valideme bı-
rakarak çalı-
şabileceğimi
düşünüyor-
dum.
man
sunda ve maaşta anlaşır-
sak hemen işe başlarım diye düşün-
düm. Eski günlerdeki gibi çalışıp para
kazanmayı, evden az da olsa uzaklaş-
mayı çok istiyordum.
[ KARISI ÇOK ŞANSLI ] KIZIMI hemen kayınvalideme bıra-
karak görüşmeye gittim. Hakan her
zamanki gibi alımlıydı. Beyaz dik ya-
kalı gömleği, pahalı kol düğmeleri ve
marka Jean pantolonuyla göz kamaş-
tırıcı duruyordu. Karısının çok şanslı
olduğunu düşünerek karşısına otur-
dum. Yine havadan sudan konuştuk.
Her hareketiyle beni etkiliyordu. Oysa
eskiden onu hiç bir açıdan çekici bul-
mazdım. Son derece ukala ve iticiydi.
Bana ilgi gösteriyor olması beni ona
yakınlaştırdı. Dakikalar sonra ağzın-
daki baklayı çıkardı. Ben ondan “iş”
teklifi beklerken “aşk” teklifiyle karşı
karşıya kaldım. Dilim tutuldu, cevap
veremezdim…
Oradan nasıl kalktığımı, eve nasıl git-
tiğimi hatırlamıyorum. Hatırladığım
tek şey beynimin uyuşuk vaziyette ol-
duğu ve Hakan’ın fütursuzca sarf etti-
ği kelimelerdi… Enteresan şekilde on-
dan etkilenmiş ve onu arzulamıştım.
Esasında aşk teklifi beni onura etmiş-
ti fakat kocamı aldatmak asla düşün-
mediğim, yapacağımı asla zannetme-
diğim bir olaydı… Günlerce düşün-
düm, yaşım küçük, aldığım teklif çok
büyüktü, öncesini ve sonrasını, daha
doğrusu olabilecekleri en ince
ayrıntısına kadar düşündüm. En
önemlisi ilgisiz kocamı…
1
J
KOCAM Önder hâlâ kendi hayatını
yaşıyor, benim neredeyse yüzüme bile
bakmıyordu. Eve gelip yemeğini yiyor,
kızımızı öpüp okşadık-
tan sonra benimle tek
kelime konuşmadan
kahvehaneye koşu-
yordu.
O günlerde hareket-
lerini daha da dikkatli
inceledim. Benden
kaçarcasına hareket
etmesi canımı daha
çok yakar oldu. Kara-
rımı verdim ve kendi-
mi eski patronum Ha-
kan’ın kollarına bırak-
tım. Bu kararımda
uyuz karısı Fatma’nın
zamanında bana yap-
tıkları da etkiliydi. O la-
net kadının kocasıyla
birlikte olarak ona gününü
göstermek istiyordum.
ilk buluşmamızı ve aramızda geçen-
leri, sonrasını ayrıntısıyla anlatmak is-
temiyorum çünkü utanıyorum. Yaptı-
ğımın ahlaksızca olduğunu eleştir-
ilmesi gereken bir durum olduğunu
çok iyi biliyor, yaptıklarımı anlatarak
durumu daha da çirkinleştirmek iste-
miyorum. Sonuç olarak hayatımda
Hakan gerçeği var. Kocamı onunla al-
datıyorum ve bunun ne zamana kadar
süreceğini bilmiyorum. Yarının bana
ve aileme ne getireceğini bilmemek
beni korkutsa da bu tehlikeli yolda yü-
rümeye kararlıyım…
Ben de aldattım,
anlatmak istiyorum ya da
bu yazıyı yorumlamak
istiyorum diyorsanız
işte adresim:

İlan ID: 47557e15fd8e5ff2

  

Sorun bildir

İsteğiniz işlenirken, lütfen bekleyin....

Bir Cevap Bırakın

Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.