Karısı kıymete bindi

Model Detayları

  • Kayıt Tarih: 24 Mart 2013 9:44:49

Model Açıklaması

Karısı kıymete bindi
SEVGİLİ , nihayet cesaretimi
topladım ve sizlere kendi hi-
kayemi anlatmaya karar verdim.
Ankara’da yaşıyorum adım Pelin,
kırk dört yaşındayım. On sekiz ya-
şındayken evlendim. Evliliğimde o
kadar cahil bir kızdım ki anlata-
mam. Hayata dair her şeyi bana öğ-
reten kocam Şevket oldu. Benimle
bıkmadan usanmadan uğraştı. Evli-
liğimizin ilk yılının sonunda çocu-
ğumuz oldu. Doğum yaptıktan son-
ra ben bütün ilgimi çocuğuma ver-
diğim için Şevket’le aramızda so-
runlar yaşanmaya başladı, özellik-
le cinsel sorunlar yaşıyorduk. Evli-
liğimizi uzatmanın bir anlamı ol-
madığını düşünerek kısa süre içeri-
sinde boşandık. Ben boşanmış ol-
manın pişmanlığını yaşadım. Tek-
rar barışmak için harekete geçtim
ama eski eşimin başka bir kadınla
birlikte yaşamaya başladığını öğ-
rendim. Kısa sürede çok büyük so-
runlar yaşamış, hayat dersleri çı-
karmıştım kendime…
[YALNIZ VE MUTSUZDU] AİLEMİN yanında yaşamaya ve
çalışmaya başladım. Mesleğim ve
eğitimim olmadığı için bir mağaza-
da tezgahtarlık yapıyordum. Mağa-
zaya gelip giden müşterilerden biri
olan Halim ile aşkımız o günlerde
başladı. Benden on bir yaş büyük
Halim, karizmatik bir adamdı. Her
gelişinde bana çiçekler, çikolatalar
getirirdi. Bir yıl kadar sonra bana
açılabildi. İlişki anlamında konuş-
tuğumuzda bana karısından yeni
aynldığını, yalnız ve mutsuz oldu-
ğunu anlattı. Ben de kocasından
yeni boşanmış çocuklu bir kadın
olarak onunla dertleştim. Böyle bir
ortak noktamızın olması ilişkimizin
daha hızlı ilerlemesini sağladı.
[ ARKADAŞININ EVİ ] ONUNLA sık sık buluşup bir ar-
kadaşının evine gitmeye başladık.
Cinsel anlamda birbirimizi çok gü-
zel tamamlıyorduk. Uyumumuz
harikaydı. Cinsellikte sınır tanıma-
yan, uçlarda gezmeyi seven bir
adamdı. Bana sekste farklı olaylar
yaşattı. Beni aşk kadını yaptı.
Gün geçtikçe ona daha çok tutu-
luyordum. Halim bana her gelişin-
de güzel güzel çiçekler, parfiimler,
değişik iç çamaşırla-
rı getiriyordu.
Evim onun hedi-
yeleriyle dolup ta-
şıyordu. Çalıştı-
ğım mağazanın
sahibinin tanıdığı
olduğu için ilişki-
mizi patronum
biliyordu. Halim
boşandığını söy-
lediği karısı ve
çocuklarıyla ilgili
konuşmayı hiç
sevmezdi. Onlar
hakkında bir şey
sorduğum za-
man hemen ko-
nuyu kapatırdı.
İlişkimiz ilerle-    _
yince ayrıntılı bir
araştırma yaptım. Meğer Halim
eşinden boşanmamış, üstelik arala-
rı da son derece iyiymiş. Beni kan-
dırabilmek için yalanlar sıralamış.
A
ACI gerçekle yüzleşince kullanıl-
dığımı hissederek çok üzüldüm.
Dayanamayıp Halim’e duydukları-
mı anlattım, hesap vermesini iste-
dim. Hepsinin doğru olduğunu söy-
ledi, inkar etmedi. Zaten kaçacak
bir köşe kalmamıştı, onu kıstırmış-
tım. Restimi çektim. Bir daha beni
aramamasını söyledim. O dönem-
de aramızı yapmak için arkadaşları
devreye girdi. Halim’in beni ger-
çekten çok sevdiğini, bensizliğe da-
yanamayacağını söyledi. Duydukla-
rım içime sinmese de arkadaşları
da kıramadım. O akşam arkadaş-
larla birlikte buluştuk. Halim de
t i
t
Karısından
boşandığını,
hatta ondan
nefret ettiğini
söyleyen
sevgilim meğer
evliymiş.
Gerçekler
ortaya çıktıktaa
sonra karısın^
laf söyletmedi.
Hatta bu
nedenle beni
dövdü. Her
şeye rağmen
ondan
vazgeçmedim,
en az karısı
kadar beni de
sevdiğini
düşünüyordum
geldi aynı mekana… Geceyi en ya-
kın arkadaşının evindle sonlandır-
dık. Birbirimize dayamamıyorduk,
aramızda karşı konulması mümkün
olmayan bir çekim gücü vardı.
Ayaklarımı yerden kesiyor, kalp
atışlarımı hızlandırıyordu.
kanlara götürürdü beni, parası var-
dı ve bol
[
KALBİM KIRILDI
bol harcıyordu. Cemil’in
ise belli ki fazla parası yoktu, zaten
dünya görüşü de dardı, lüks me-
kanların kapısından içeriye girebi-
lecek cesareti bile yoktu. İster iste-
mez kafamda ikisini kıyaslamaya ^OMUR BOYU SÜRMELİ^
DEDİKODULAR kısa süre
Halim’i de hayatımdan çıkarttım.
Karısına sırılsıklam aşık bir adamın
beni de sevmesi mantığa uygun de-
ğildi. Kabullenemedim ve yolları-
mızı ayırdım.
başladım.
BARIŞTIK barışmasına ama kırıl-
mıştım. Uygunsuz bir ilişkinin orta
yerinde olduğumu biliyordum. Bel-
ki de bu yüzden gözüm açıldı, baş-
ka erkeklerle de ilgilenmeye başla-
dım. Çalıştığım yerde esnaflık ya-
pan Cemil’le bakışmaya başladık.
Cemil’in bana karşı ilgisi çok açık
şekilde belli oluyordu. Neredeyse
bütün zamanını benim yanımda ge-
çiriyordu. Sürekli bir yerlere davet
ediyordu, birlikte zaman geçirmek
istiyordu… Ben de her seferinde
ona kaçamak cevaplar verip, kendi-
sini kırmadan, kibarca reddediyor-
dum. Halim ile barışma-
mızın
den
[ SEKSİ BİR ADAMDI ] O YEMEK sırasında Cemil sürek-
li olarak özel hayatım hakkında so-
rular soruyor, bilgi almaya çalışı- Cemil’le ilişkim sürüyor, üstelik ya-
yordu. Ne yalan söyleyeyim onun kında düğünümüz var. İkinci evlili-
bu ilgisi beni etkiledi. Bir x    ğimi yapacağım, çok
içerisinde ayyuka çnbtı, işten de çı-
kartıldım. Umursamadım, güçlü
bir yapım var hiç bir şey beni yık-
mayı başaramazdı, başaramadı da.
[ İÇİME SİNMEDİ AMA! ] ^PfJ
uzerın-
bir ay
geçmişti ki,
görüşmele-
rimize ara
vermemiz
gerektiğini
söyledi. Ne-
denini sor-
duğumda da
karısının on-
dan şüphe-
lenmeye baş-
1 a d ı ğ ı n ı,
onunla arası-
nı açmak iste-
mediğini dile
getirdi. İçim-
deki öfke bir
volkan gibi
kaynamaya başla-
dı. Kendimi onun metresi gibi his-
settim. “Ayrıldık, aramızda birşey
yok” dediği kadını artık çok önem-
siyordu, karısından korkuyordu,
ığı sert konuşmalarla beni de
geçmişine dair
sorduğum tüm
sorular yanıt-
sız kalıyordu.
.hatırlamak
istemediğini
düşünüp
ona anlayış
gösteriyordum
erkeğin beni
sevmesine,
koruyup
kollaması-
na ihtiya-
cım vardı.
Bu kişi artık
Halim ola-
mayacağına
göre neden
Cemil olma-
sındı? Parası
pulu olmasa
da beni seve-
bilir, koruya-
bilirdi. Ona
başka bir
gözle baktım.
Gerçekten
çekici, seksi
bir erkekti. Ye-
mek yerken baş başa akşam yeme-
ğine çıkmayı teklif etti, heyecanlan-
dım. Elim ayağıma dolandı.
imkansız aşkım
halim, lüks
yaşamayı
severdi. nişanlım
cemil ise onun
tam tersi!
parasızve
kendine güveni
olmayan biri.
rencide etmekten geri kalmıyordu,
öfkelenip karısı hakkında konuş-
tuğumda bana el bile kaldırmıştı.
Karısına laf söyletmiyordu, o kadar
çok seviyordu o kadını. O halde be-
nimle ne işi vardı? Bunu bir türlü
çözemiyordum. Belirsizlik içerisin-
de ilişkimi sürdürüyordum.
Ertesi sabah işe gittiğimde dört
gözle Cemil’in gelmesini bekledim.
Her gün olduğu gibi o günde öğle
saatlerinde geldi. Beni yemeğe da-
vet etti, zaten bu teklifi bekliyor-
dum. Hemen kabul ettim. Çalıştı-
ğım mağazaya yakın bir yerde orta
halli lokantaya gittik-. Halim o tarz
yerlere hiç gitmezdi, hep lüks me-
[ TELEFON BEKLEDİM ] AYNI GÜN sürekli Halim’den ge-
lecek telefonu bekledim. Ama ara-
madı. Kendimi büyük bir boşlukta
hissetmeye başladım. Ertesi gün yi-
ne Halim’den telefon bekledim
ama ne o gün ne de sonraki günler-
de aramadı. Bu arada Cemil nere-
deyse her saat başı beni aramaya
başladı. Bana espriler yapıyor, za-
man zaman da iltifatlar yağdırıyor-
du. Onun ilgisi beni çok etkiledi.
Sevgilim Halim ile çok zıt karakter-
de bir adamdı. Akşamları birlikte
vakit geçirmeye başladık. Birlikte
yemek yiyor, sonra da onun evine
geçiyorduk. Cinsel uyumumuz da
mükemmeldi. İlişkimizin başlama-
sından bir ay kadar sonra Halim çı-
kıp geldi. Beni yemeğe çıkarmak is-
tedi, kabul etmedim.
Beni kaybetmek istemediğini dile
getirdi, yalvardı yakardı ama onu
affetmedim. Çok istedim, onsuzlu-
ğa dayanamamaktan korktum ama
inat ettim ve görüşmedim. Tıpkı t’
zamanlar kocamı J ”
heyecanlıyım. Ce-
mil’in ilk evliliği
olacağı için o her
şeyin eksiksiz ol-
masını istiyor. Bu
nedenle düğün
salonu tuttu, pas-
ta siparişi verdi,
bana en gösteriş-
lisinden gelinlik
aldı. Benim için
de mutlu bir evli-
lik yolunda ata-
cağım bu adım
çok önemli,
umarım yüzümü
kara çıkartmam,
kendimi utan-
__dırmam ömür
boyu sürecek bir
hayat arkadaşlığına adım atarım.
Tek sıkıntım maddi konuda olacak,
çünkü Cemirin fazla parası yok.
İkimiz çalışıp kazanacağız, yeni bir
hayat kuracağız. Gelecekten çok
ümitliyim. Birbirimize sevgi ve say-
gımızı kaybetmediğimiz sürece bizi
kimse yıkamaz. Halim’in de günün
birinde tekrar karşıma çıkacağını
biliyorum. Çok pişman olacak, beni
arayıp yalvaracak ama affetmeye-
ceğim. Şu yuvamı bir kurayım bir
daha asla hata yapmayacağım.
Ben de aldattım,
anlatmak istiyorum ya da
bu yazıyı yorumlamak
istiyorum diyorsanız
işte adresim:
aldatankadinlar

İlan ID: Yok

  

Sorun bildir

İsteğiniz işlenirken, lütfen bekleyin....

Bir Cevap Bırakın

Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.