cinsel soru ve cevaplar-5

cinsel soru ve cevaplar-5

Model Detayları

  • Kayıt Tarih: 30 Mart 2013 1:25:30
  • Bitiş Tarihi: Bu ilanin süresi doldu

Model Açıklaması

1Yakla§ik 10 yildir cinsel ilifkiyi tam anlamiyla ya^iyorum ve gerek fiziksel, gerek ruhsal a^idan tamamen tatmin oluyorum. Yine de, vajinal orgazm ya§amayi W9 ba^aramadim.

• Psikanalizin bahasi olup, scksoloji dahnda ba§anlt £ali§malar yapmi§ Sigmund Freud’un ortaya attigi varsa-yimlar temel alindiginda, uzun yillar boyunca iki tiir orgazm olduguna inanilmi^tir: Klitoral ve vajinal. tiki ka-dinin mastiirbasyon ya da cinsel ili§ki sirasindaki £e§itli davrani$lar yoluyla ula§tigi orgazmdir. Vajinal orgazm ise, yalnizca cinsel birle§me vasitasiyla ger^ekle§ir.

• Bu dii§unce giderek yayilmi§ ve kadmlarin kafasini kari§tirmakla kalmayip, e§ler arasinda da bazi sorunlara neden olmu§tur. Aslinda, hi^bir dayanagi olmayan bir varsayimdir, ^iinkii klitorisi uyarilmadan kadinin orgazm olmasi mumktin degildir. Kisacasi, kadin orgazmi tektir ve klitorisin dogrudan ya da dolayli olarak i§e ka-n§masi olmaksizin gercekle§mez. Bu tiir bir uyarimdan yoksun bir cinsel ili§ki ya§ayan kadmlarin orgazma ula§masi onlarin §ansli oldugunu gosterir: Klitoral bol-geleri vajina i^indeki duyumlari algilayabilecek kadar hass astir.

2E§imle cinselligi ya^arken sik sik ayni sorunla kar§ila$iyorum: Orgazma ula$mak i9in bana gereken sure, onunkinden 90k daha fazla. i§te bu nedenle, ondan, onun benden etkilendigi kadar etkilenmedigimi saniyor.C

• Ender goriilen birka^ islisna di§inda, kadini zevkin doruguna gotiiren yol, erkeginkinden ^ok daha zorlu-dur. Ortada, oldugu gibi kabuinsanin e§iyle ayni anda orgazm olmasinin, hi£ degilse bir kez mutlaka ya§anma-si gereken bir deneyim olduguna inaniyorum.

• Bundan yakla§ik kirk yil once, cinsellik uzerine yazil-mi$ bazi kitaplar en biiyiik cinsel zevke ula§manin, an-cak e§lerin birlikte orgazma ula§masiyla saglanabilecegi fikrini yaymaya ba§ladi. Bu varsayim yalnizca mantiktan yoksun oimakla kalmayip. bireylere biiyuk bir sorumlu-luk ve $ok sayida gorev yiiklemekte, ki§inin kendi cin-sel% tepkilerini “e^zamanli” olarak diizenlemek i<;in biiyuk eaba sarf etmesine, dolayisiyla biiyuk stres altina girmesine neden olmaktadir.

• Aslinda, orgazmda e§zamanlilik arayi§i, cinsel ili§ki-nin dogalligini ve bundan alinan zevki oldurmek di$in-da hi^bir fark yaratmaz. Bu oyuna katilmayi, e$zamanli orgazm mitosuna inanmayi reddederek, kendi i^inden geldigi gibi davranmayi tercih edenler aslinda en dogru ve dengeli davrani$i sergilemektedirler. Boyle komik bir hedef belirleyen ^iftlerin herhangi bir ba$arisizhk sonra-smda duyacaklan hayal kinkligi gok biiyiik olur.

3 Partnerimi 90k seviyorum. Ancak, bir siiredir onu cinsel a^idan eskisi kadar cazip bulmuyorum. Onunla sevifmek benim i9in bir kabus halini aldi. <£ok deger verdigim birlikteligimiz mahvolmadan dnce bu sorunu S6ziimlemek istiyorum.

■ E$in cok fazla i^ki ve/veya sigara i^mesi nedeniyle olu§an pis ve dayanilmaz kokular;

■ E§in, kadinin pek ho§lanmadigi ya da a§agilayici bul-dugu bir takim istekleri olmasi;

■ E§le cinsel ili§kinin hep ayni tekduzelikte ve fantezi-lerden yoksun gercekle§mesi sonucunda, sikici hale ge-lip, heyecanini yitirmesi.

Sorunu nasi I {rozmeli

■ Nedeni ne olursa olsun, sorunu ^ozmek igin koke-ninde yatan durumu degi§tirmek yeterli olacaktir: Kadin e§ini kar§isina ahp, kendisini rahatsiz eden §eyi tatlilikla anlatmalidir. Bir kadinin erkeginden beklenti ve gerek-sinimlerine uygun davranmasini istemesi yanli§ bir §ey degildir. Hatta £ogu zaman, tahmin edilenden daha iyi sonuc verir. Akilli ve a§ik bir erkek, aralarindaki cinsel uyumu tekrar saglamayi arzulayan e$inin bu ^abasini takdir edecek ve ondaki arzunun yeniden uyandigini gormek umidiyle kadini ho§nut etmeye yali§acaktir.

■ Ama bu yetmez: Kadinin (ya da erkegin) cinsel arzu-sundaki azalma yiiztinden ili§kileri ^ikmaza giren yiftler sevi§me tarzlannda koklii degi§iklikler yapmalidirlar. En temel sorunlar, ihmalkarhk, acelecilik, tekdiizelik, ne pahasina olursa olsun sadik kahnan pozisyonlar ve bunlann en yaygin olani “kisa on sevi$me – ili$ki – bir-le§me – orgazm” siralamasi tamamen terk edilmelidir: Kadinin kaybettigi heyecani tekrar yakalayabilmesi i^in sevildigini, istendigini hissetmesi ve kendisine £ok ozel, §efkatli ve §a§irtici bi<;imde sahip ^ikildigini gormesi ge-rekir.

4Cinsel ili§ki sirasinda hi$ orgazm olamadim. E§im “soguk” oldugumu ileri siiriiyor ve bir psikoterapiste g6riinmem gerektigi konusunda israrli

• Kadinlarin cinsel soguklugu giiniimuzde bile tam olarak netlik kazanamamu? hir kavramdir. Soguk kadin denince genellikle cinsel ili§kiden zevk alamayan kadin anla§ihr. Aslinda, 90k daha kapsamli hir tanima gerek vardir. Sogukluk kavramindan bahsetmek yerine, kadi-nin cinsel ya§amini ^ekilmez hale getiren ii£ ko§uJu giindeme getirmek yerinde olur: Arzunun olmayi§i, cinsel ili§ki sirasinda zevk alma gu^liigii ve anorgazmi, ya-ni orgazma ula$ma yeteneginden yoksunluk.

Orgazm yoksa

■ Orgazma ula§ma yeteneginden yoksunluk. kadinin istek duydugu ve turn ili§ki stiresince heyecanini koru-dugu durumlarda ba§h ba§ina bir fenomendir. Ancak, istek yok^ l74f$ ya da ili§ki sirasinda heyecanin azalma-sina bagh olarak da ortaya ^lkabilir. Anorgazmi ikiye aynlir: Kadinm hi£ orgazm olmadigi durumlar birincil, biryok kez orgazm ya§anu§ bir kadinin bir sure sonra artik buna ula§amamasi durumunda ikincil anorgazmi-den soz edilir. Birincil anorgazmi vakalarinin biiyiik bolumunde, kadinin, zevkin doruguna yakla§tigi sirada kendini birakmasini onleyen psikolojik bir engel vardir.

• Boyle durumlarda, seksologlar kadinin arzusundan bagimsiz ve orgazm ya§ama isteginden gok daha gu^lii, zihinsel bir “iist kontrol”den soz ederler. Boyle bir kont-rol mekanizmasinin kurbani olanlar, §ehvetten ve a§in yogun duygulardan korkan ve bunlan orgazmla biitiin-

le§tiren kadinlardir. Bazilariysa, kendini zevke terk ederse kontrolunii kaybedeceginden korkar. Ama £ok basit bir nedenle, yani hatali ya da yetersiz uyarim yii-zunden, birincil anorgazmi ya§ayan kadinlar da vardir.

■ Ikincil anorgazmi ise, hemen hemen her zaman, ya-tak arkada§inin artik fiziksel a^idan ho§a gitmemesi, bu nedenle de cinsel ili§ki sirasinda heyecanin eok du§iik olmasina baglidir.

Pralik (dzumler var

■ Ister birincil, ister ikincil olsun, anorgazmi sorunu daima coziilebilir: Ancak, bu durumdan kurtulmayi ger-Cekten arzulayan ki§inin mastiirbasyonun zorunlu bir a§ama oldugunu kabul etmesi gerekir.

■ Seksologlar, bu egzersiz yardimiyla, kendilerine ba§-vuran kadinlann biiyuk bolumiinun sorunlanndan kur-tuldugunu belirliyorlar. En azindan ilk zamanlarda, bir takim §eylerin yoluna girmesi agismdan vibrator kulla-nimi oneriliyor.

■ Kadin bu yontem yardimiyla cinsel uyanya uygun §ekil-de tepki verme ah§kanligini kazaniyor (ya da yeniden ka-zaniyor). Bu sirada aldigi zevk hissini hatirhyor ve gercek anlamda bir cinsel ili§ki sirasinda da bunu ya§adigi zaman kendini daha kolay birakiyor. Vibratorle mastiirbasyon yapmanin bile i$e yaramadigi vakalarda bu konularda de-neyimli bir seksologa ba§vurmak ka^inilmaz.

5Dogum kontrol hapi kullanmak istiyorum. Ama cinsel istegl azalttigini duydum. Kullanmaya ba$lamadan 6nce,

ger^ekten b6yle bir risk olup olmadigini dgrenmek istiyorum.

• En yeni istatistiklere gore, hap kullanmaya basladik-tan sonra cinsel istcklerde azalma goriilmesi ve orgaz-ma ula§maku £ok zorluk cekilmesi, her yiiz kadindan yalnizca ikisinde goriilen hir durum. Bazi uzmanlar hu durumu haplarin i<;erdigi ostrojene (di§ilik hormonu) baghyorlar.

• Ote yandan, haplarin iyerdigi ostrojen hormonu du-zeyinin, bir^ok bilim adami tarafindan hesaba katilma-yacak kadar dii§uk oldugu da bir ger<;ek.

• Dolayisiyla, hap kullammina baglanan cinsel sorunla-rin psikolojik kokenli olduklarini dii§iinmek son derece mantikli: Bazi kadinlar haplarin cinsel ya§amlarina etki etmesinden fazlasiyla korktuklan i?in bu korkulari so-mutla§iyor. Digerleriyse, hapi kendi istekleriyle almi§ olduklan halde, hamilelik riski ta§imayan bir cinsel ili§-kiden, £eli§kili goriinse de, zevk almayabiliyorlar.

• Bir diger olasilik da, kadinin hap kullanma arzusu ile bilin^altinda gizli kalmi§ hamile kalma arzusu arasinda-ki £ati§ma sirasinda, haplarin cinsel ya§amina olumsuz etki etmesi. Bir^ok kadinsa, artik istenmeden hamile kalma endi§esi ta§imadiklari i^in, hap kullaniminin cinsel isteklerini artirdigini ve cinsel tepkilerini diizenledi-gini soyliiyor.

517 ya^indayim ve bugune.kadar cinsel ili^kide W9 sonuna kadar gitmedim. Birka$ haltadir 18 ya^inda bir qocukla ^lkiyorum ve ona gersekten a§igim: Onunla sevi§mek istiyorum ama ilk defasinda canimin yanmasmdan koxkuyorum.

İlan ID: 1766050d884ded85

  

Sorun bildir

İsteğiniz işlenirken, lütfen bekleyin....

Bir Cevap Bırakın

Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.