Annenizin Size Seks Hakkinda Asla Soylemedikleri-3

Model Detayları

  • Kayıt Tarih: 30 Mart 2013 2:09:27

Model Açıklaması

 Annenizin Size Seks Hakkinda Asla Soylemedikleri-3

mazsa, onunla bir deneme yapmak zorundasiniz. £e§itli tek-nikler uygulayin ve ona en qok neyin zevk verdigini not edin.

Elle tatmin ederken sizin igin en rahat konum o sirt iistu uzanirken onun bacaklarinin arasina diz gokmektir. Ayni zamanda masaj yapilmasini isterseniz, yan yana olan pozis-yon en iyisidir. Ama $imdilik tiim dikkatinizi onu memnun etmeye vereceksiniz. Su bazli kayganla§tirici segin ve onun genitallerine dokunmadan once ellerinizi birbirine’ Stifterek isitin. Kondom kullanmayacaksaniz ya da sonradan cinsel birle^me ya§amayacaksaniz, uzun sureli yag bazli kaygan-la§tirici da kullanabilirsiniz.

Nazikge elinizi yerle§tirmekle ba§layin. Avucunuz pe-nisine doniik olsun. Bir sure eliniz oyle kalsin, hareketsiz. Guvenin bana: Elinizin dogal sicakhgini ve enerjini hissede-cektir. Sonrasini merak ederek heyecanlanacaktir. Testis tor-basina dokunulmasindan ho§laniyorsa, diger elinizi de testis torbasina kaydirin ve nazik^e elinizle testis torbasini kavra-yin. Isindiginda, penisinin altindan ba§layarak yukari dogru elinizi hafiften kaydirmaya ba§layin.

Baskin elinizi kullanarak, elinizle penisin govdesini kav-rayin. Sadece penisin govdesinden dogru a§agi yukari ok-§ayin. Bir siire ok§adiktan sonra, penisin altindan ba§layin, ba§ina dogru gidin ve tekrar alta doniin. Ok$ayi§larinizin basincini ve hizini degi§tirin. Bu ok§ayi§i daha iyi bir hale getirmek igin yukari dogru hareket ederken nazik^e elinizi bir yone gevirin ve a§agi dogru inerken de bunun tam tersi yone gevirin.

A$agi yukari ok§ayi§lari tekrar edin, ama bu kez ba§a ula^tigimzda, penisinin ba§i lizerinde avucunuzu tamamen dondiiriin ve a$agiya kaydirin elinizi. Devam etmeden once bu ok$ayi§i bir sure daha tekrarlayin. Neden ho§landigini gormek igin ifadelerini ve penisinin tepkisini izleyin.

Penisin ba§ini avucunuzun igine alin, elleriniz a§agiya doniik olsun. Govdesinin kenarlarini kavrayin ve avucu-nuzu bir yonde dondiiriin ve sonra diger yonde dondiiriin. Avucunuzun kaygan oldugundan emin olun. Tek elle penisi-ni ok^arken, diger elinizle testis torbasina, perinesine, uyluk-larina ya da aniisiine masaj yapabilirsiniz. Penisini ok§ama-ya oral hazla devam edebilirsiniz.

Yava§ olun ve partnerinizin ayagini yerden kesen en bii-yiik §eyi gozlemleyin. Hareketleri deneyin ve ge§itlendirin. Unutmayin ayni alani tamamen ayni §ekilde uzun bir sure uyarmak uyu§ukluga ve penisin yumu§amasina neden ola-bilir.

ikili

Iki elle yapilan bir<;ok genital masaj teknigi vardir. Kayganla§tinlmi§ iki elinizle penisi kavrayin, biri iistte olsun. Sonra her ikisini de govdeden yukanya ve penisin ba$i-na ve tekrar a$agi hareket ettirin. Partneriniz uzun, siki bir vajinaya girmi§ hissine kapilacaktir. Bu ok$ayi§i bir elinizi bir yonde ve digerini tarn tersi yonde siz a§agi yukari hareket ettirirken dondiiriin.

Her iki elinizle penisin ba§ini kavrayin. Frenulumun her iki yanina ba§parmaginizi koyun. §imdi ba§parmaginizi frenulum boyunca a§agi yukari tersi yonlerde hareket ettirin, ona en ^ok zevk veren hizi anlamak i<;in hizini degi§tirin.

Penisin her iki yanina avuglannizi koyun. §imdi penisi a§agi yukari, ileri geri ovalayin.

Sag elinizle penisin ba§ini kavrayin ve govdeden a§agi kaydinn. Penisin altina ula$tiginizda, sol elinizle ba§ini kavrayin ve govdeyi a$agi kaydirin, sag elinizi de yukari hareket ettirin. Bu “sagma” hareketini ellerinizi degi§tirerek tek-rarlayin. Terse <;evirin, sag elinizle penisi altindan kavrayin

ve elinizi penisin govdesine ve ba§ina dogru kaydirin. Ba§a ula§tiginizda, sol elinizle penisi alttan kavrayin ve govdesine kaydirin.

Tetisel Masaj

Partnerinize masaj yaptiktan sonra, ona sadece sevecen, rahatlatici ve duyumsal §ekilde dokunmadiniz, ayni zamanda ona sira sizde oldugunda ne yapacaginizi da gostermi§ oldu-nuz. Ne kadar becerikli oldugu onemli degil, anlayi§li olma-dikga masaj harika olmayacaktir. Bunlan aklinizda tutun:

Rahatlayin ve ellerine biiyiik dikkat gosterin.

Neyin iyi hissettirdigini ve hangi noktayi kaprdigi-ni bilmesini saglayin.

« Genital masaj i<;in bol miktarda su bazli kayganla§ti-riciniz oldugundan emin olun.

-»’a– Sizi neyin ba§tan gikardigini en iyi §ekilde anlatmak igin masturbasyon yaparken sizi izlemesine izin ve-rin.

•« Utanmayin. Ellerinizle onun ellerini tutarak dogru noktaya, dogru ok§ayi§i ve dogru basinci uygulama-si igin rehberlik edin. Unutmayin memnun edilmcyi hak ediyorsunuz!

Orada oylece yatmayin. En hassas yerlerinize doku-nulmasi igin kal^anizi hareket ettirin.

Erkeklerin yaptigi en biiyiik hata <;ok fazla ve <;ok hizli ovalamalaridir. Yine, anahtar ileti§im kurmaktir. Iyi hisset-tirmiyorsa, sozlii ya da sozsiiz, geri gekilerek ya da elini yon-lendirerek bilmesini saglayin. Hedefi sizi memnun etmekse, sizin yonlendirmenizi ho§ kar§ilayacaktir.

İlan ID: Yok

  

Sorun bildir

İsteğiniz işlenirken, lütfen bekleyin....

Bir Cevap Bırakın

Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.